Begrotingsmutaties

Mutaties begroting bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Begroting 2020 (beginstand)

-362

-563

101

510

Investeringsbijdrage bibliotheek

-4

-31

-30

-29

Structurele posten 1e Turap 2020

-261

-294

-263

-263

Actualisatie Algemene uitkering tot en met meicirculaire 2020

1.567

2.332

2.223

2.395

Samenleving

Actualisatie meerjaren investeringsplan sport

-59

-54

-51

-58

Dierenbescherming

-16

-16

-16

-16

Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast

-155

-155

Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein

-175

-135

-135

-135

Aanpak ondermijning

-50

-50

-50

-50

Subsidie Uithoorn voor Elkaar

-164

-164

-164

-164

Subsidie Uithoorn voor Elkaar t.l.v. stelpost inflatie

46

46

46

46

KoersPlan sociaal domein

-135

-40

-40

-40

Voorlopig budget Inburgering - nader onderzoeken

-45

-100

-111

-111

Aanbesteding hulp bij huishouden

-156

-156

-156

-156

Aanbesteding hulp bij huishouden t.l.v. stelpost inflatie

20

20

20

20

Huiselijk geweld en Kindermishandeling

-15

-15

-15

-15

Bijdrage dienstverlening Actiecentrum Veiligheid en Zorg

-24

-24

-24

-24

Ontwerpprogrammabegroting 2021 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

-23

-23

-23

-23

Ontwerpprogrammabegroting 2021 Veiligheidsregio tlv stelpost inflatie

23

23

23

23

Opgavegerichte wijkaanpak veiligheid

-50

-50

-50

-50

WSW vanuit Meicirculaire 2019

-35

-61

-41

-18

Huurderving SMGU

-17

-17

-17

-17

Vervallen interne doorberekening clientondersteuning

-10

-10

-10

-10

Wonen

Groenbestekken

-60

-60

-60

-60

Groenbestekken t.l.v. stelpost inflatie

60

60

60

60

Voordeel openbare verlichting

15

15

15

15

Motie Libellebos

-42

-42

-42

-42

Implementatie nieuw woonruimte verdeelsysteem

-30

Doorzetten strategie Schiphol inhuur externe expertise

-50

-50

Erfpachtovereenkomst met Landschap Noord-Holland

-8

-8

-8

-8

Hogere inkomsten kabels en leidingen

40

40

40

40

Werken

Adviseur energienetwerken

-40

-40

-40

-40

Organiseren

Strategische visie overhevelen meerjarig budget (meerjarig neutraal)

75

-25

-50

-

Archief inlopen digitale archiefachterstanden structureel

-44

-36

-35

-35

Archief inlopen digitale archiefachterstanden incidenteel

-125

-100

Op orde brengen dienstverlening team P&O

-47

-47

Lager dividend BNG (op basis van gemiddeld dividend over de afgelopen 5 jaar)

-50

-50

-50

-50

Inflatiecorrectie (lasten)

-1.168

-1.148

-1.130

-1.120

Indexering belastingen en tarieven

307

277

269

270

Verkoop Eneco lagere dividendinkomsten

-456

-456

-456

-456

Verlagen dividend Stedin

-150

-150

Dotatie grex

-38

-38

Rente effect door financiering eigen middelen

436

619

556

546

Bijstellen rente langlopende geldleningen

-102

-131

-113

-113

Indexering personeelslasten

-255

-255

-255

-255

Indexering personeelslasten Dekking stelpost inflatie

255

255

255

255

Indexering bijdrage Duo+

-492

-492

-474

-474

Indexering bijdrage Duo+ dekking uit stelpost inflatie

492

492

474

474

Doorbereken personeelskosten aan grondexploitaties en investeringen

130

130

130

130

Vervallen dotatie percarioinkomsten aan algemene risicoreserve

1.500

Incidenteel onttrekken budgetegelisatiereserve

435

Extra kosten Uithoorn 200 jaar

-40

Baseline Informatieveiligheid Overheid

-48

Diverse programma's

BTW effect DUO +

-274

-275

-276

-276

Herschikking en actualiseren organisatiebudgetten

55

55

55

55

Hogere kosten afval vanwege Coronacrisis

-163

-15

-14

-17

Infrastructuur Dorpcentrum

-140

-140

Dorpshart aan de Amstel openbare ruimte

-120

-120

Actualisatie meerjaren kapitaallasten

-26

88

-59

-44

Diverse kleine mutaties

7

1

2

-3

Begrotingssaldo Programmabegroting 2021

-

-921

-248

406

Waarvan incidenteel

-1.500

205

Structureel begrotingssaldo

-1.500

-716

-248

406

Septembercirculaire (niet verwerkt in de begroting)

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf