Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners nemen zo veel mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Vergroot het perspectief en de kansen voor inwoners om zelf in inkomen te voorzien.

  2. Organiseer een integrale toegang tot een adequate ondersteuning voor inwoners.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

  • Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen moet de verbinding met zowel regionale als lokale ondernemers worden versterkt. Dit doen wij door vanuit de gemeente actiever de ondernemers te benaderen. Daarnaast is in 2020 een regionaal werkcentrum gestart dat specifiek is opgericht om mensen die werkloos dreigen of zijn geworden vanwege Corona zo snel mogelijk naar een andere baan te begeleiden. Het werkcentrum brengt vraag en aanbod van werkgevers snel bij elkaar om personeel te matchen. Begin 2021 zal geëvalueerd worden wat de resultaten zijn van dit werkcentrum. In 2021 wordt het werkcentrum al dan niet voortgezet en/of uitgebreid met andere doelgroepen.

  • In het Koersplan Sociaal Domein zijn concrete acties opgenomen om toe te werken naar een integrale werkwijze en toegang, bijvoorbeeld de pilot integrale toegang en werken volgens de omgekeerde toets. Na vaststelling van het Koersplan kunnen deze activiteiten eind 2020 of begin 2021 starten. Deze nieuwe werkwijze is nodig om een volgende stap te maken in het domein overstijgend werken aan een integrale toegang.

  • Ook in 2021 gaan we verder met de acties uit de vastgestelde armoedenota 'De touwtjes aan elkaar knopen 2019-2022'. In 2021 zal de focus liggen op het versterken van de regierol van de gemeente bij inwoners met schulden. Samenwerking met bewindvoerders en andere maatschappelijke partners wordt uitgebreid en nieuwe wetten rondom vroegsignalering, beslagvrije voet, beslagregister en schuldenbewind worden geïmplementeerd. De pilot kinderarmoede wordt uitgebreid om alle gezinnen met minderjarigen in armoede te bereiken. Toegankelijkheid van minimaregelingen en financiële ondersteuning blijft een speerpunt.

  • Vooruitlopend op de wijziging van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) per 1 januari 2021, is de gemeente eind 2019 gestart met een pilot rondom vroegsignalering en deze werkwijze wordt in 2021 geïmplementeerd.

  • Vanaf 1 juli 2021 zal de nieuwe wet inburgering gelden. Vooruitlopend op deze wet zal in 2020 beleid worden vastgesteld door de gemeenteraad en vinden in de eerste helft van 2021 de verdere voorbereidingen plaats om de nieuwe wet uit te kunnen voeren.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf