Taakveldenraming

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Taakveld 0.1 Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-

1.799

-1.799

0.2

Burgerzaken

477

800

-323

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

27

470

-443

0.4

Ondersteuning organisatie (overhead)

8

11.391

-11.383

0.5

Treasury

1.218

-246

1.464

0.61

OZB woningen

4.338

187

4.151

0.62

OZB niet-woningen

3.385

156

3.230

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

1.745

27

1.718

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

40.789

6

40.783

0.8

Overige baten en lasten

-

318

-318

0.9

Vennootschapbelasting

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

2.844

2.030

814

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-0

Totaal

54.832

16.938

37.894

Taakveld 1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

-

1.625

-1.625

1.2

Openbare orde en Veiligheid

177

1.132

-954

Totaal

177

2.756

-2.579

Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

118

3.868

-3.750

2.2

Parkeren

2

35

-33

2.3

Recreatieve havens

11

51

-40

2.4

Economische Havens en waterwegen

20

444

-424

2.5

Openbaar vervoer

-

135

-135

Totaal

151

4.532

-4.381

Taakveld 3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-

396

-396

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

17

47

-30

3.4

Economische promotie

58

162

-104

Totaal

75

605

-530

Taakveld 4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

161

-161

4.2

Onderwijshuisvesting

686

3.312

-2.626

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

657

1.365

-709

Totaal

1.343

4.838

-3.496

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

70

534

-464

5.2

Sportaccommodaties

185

869

-684

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

140

-140

5.4

Musea

-

24

-24

5.5

Cultureel erfgoed

-

50

-50

5.6

Media

-

526

-526

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

68

2.611

-2.544

Totaal

323

4.756

-4.432

Taakveld 6. Sociaal Domein

6.1

Samen kracht en burgerparticipatie

207

3.902

-3.695

6.2

Wijkteams

-

816

-816

6.3

Inkomensregelingen

5.648

7.418

-1.771

6.4

Begeleide participatie

-

1.313

-1.313

6.5

Arbeidsparticipatie

19

1.011

-992

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5

1.199

-1.194

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

125

3.766

-3.641

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

5.606

-5.606

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

214

-214

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

1.382

-1.382

Totaal

6.003

26.626

-20.623

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-

1.197

-1.197

7.2

Riolering

3.619

3.044

574

7.3

Afval

3.917

3.136

780

7.4

Milieubeheer

10

846

-835

7.5

Begraafplaatsen

317

231

86

Totaal

7.863

8.455

-592

Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke Ordening

55

950

-895

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

493

716

-223

8.3

Wonen en bouwen

950

1.092

-142

Totaal

1.498

2.759

-1.261

Totaal taakvelden

72.266

72.266

-

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf