Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

3.019

3.165

2.871

2.843

2.867

2.857

Baten

537

591

591

571

571

571

Saldo baten en lasten

-2.482

-2.574

-2.280

-2.272

-2.296

-2.286

Toevoegingen aan reserves

66

159

-

162

162

162

Onttrekkingen aan reserves

-

-

50

-

-

-

Saldo reserves

-66

-159

50

-162

-162

-162

Saldo

-2.547

-2.733

-2.230

-2.433

-2.457

-2.447

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

Baten (neutraal)

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht.

Lasten (voordeel € 0,294 mln.)

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden minder uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,379 mln.

Daarnaast is er sprake van hogere afschrijvingslasten (€ 0,057 mln.) in 2021 door de actualisatie MIP Sport en hogere uitgaven door diverse kleine verschillen (0,028 mln.).

Mutatie reserve (voordeel € 0,2 mln.)

Het betreft hier een ontrekking aan de reserve MFA De Legmeer. voor het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. De onttrekking is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf