Overzicht baten en lasten

Werk en Inkomen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

8.936

13.117

9.703

9.693

9.638

9.606

Baten

5.850

9.317

5.667

5.667

5.667

5.667

Saldo baten en lasten

-3.087

-3.800

-4.036

-4.027

-3.972

-3.939

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-3.087

-3.800

-4.036

-4.027

-3.972

-3.939

Toelichting financieel overzicht deelprogramma werk en inkomen

Baten (negatief € 3,65 mln.)

In 2020 zijn bij de 2e turap eenmalige inkomsten als gevolg van de coronacrisis middels de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) opgenomen. De inkomsten bestaan uit aanvragen voor levensonderhoud, een lening voor bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten. In 2021 zijn deze inkomsten niet opgenomen. Hiermee is er een negatief effect in 2021 van € 3,65 mln. Tegenover de hogere inkomsten in 2020 staan ook hogere uitgaven waardoor het verschil zowel aan de lasten- als aan de batenkant is toegelicht.

Lasten (negatief € 3,41 mln.)

In 2020 zijn bij de 2e turap eenmalige uitgaven als gevolg van de coronacrisis middels de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) opgenomen. De uitgaven bestaand uit aanvragen voor levensonderhoud, een lening voor bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten. In 2021 zijn deze uitgaven niet opgenomen. Hiermee is er een positief effect in 2021 van € 3,65 mln. Deze hogere uitgaven in 2020 met betrekking tot de coronacrisis worden middels extra inkomsten gecompenseerd en zijn derhalve zowel aan de lasten- als aan de batenkant toegelicht.

Tevens is er in 2020, als gevolg van de coronacrisis, een hogere doorbetaling aan de AM Match opgenomen voor te verwachten lagere bedrijfsopbrengsten binnen de WSW, doordat deze bedrijven geheel of gedeeltelijk waren gesloten. Hiermee is er een positief effect in 2021 van € 0,059 mln.

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden meer uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een negatief effect op van € 0,15 mln.

In 2020 was de interne doorberekening van personeelslasten naar de diverse taakvelden lager, doordat een deel van de vacatureruimte voor armoedebeleid binnen de formatie is ingezet voor maatwerkbijdrage aan Duo+ met betrekking tot de uitvoering van armoedebeleid. In 2021 is dit niet meer het geval. Hierdoor is er een negatief effect op interne doorberekening voor personeelslasten van € 0,108 mln.

In de afgelopen jaren heeft in samenwerking met Uithoorn voor Elkaar de pilot 'maatjesproject' plaatsgevonden. In deze pilot werden inwoners met hulpvragen op sociaal en/of financieel gebied aan een maatje (vrijwilliger) gekoppeld. Uit de evaluatie van medio 2020 blijkt dat de ervaringen positief zijn en het project bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente. Het maatjesproject is onderdeel van een samenhangend aanbod op het gebied van financiële ondersteuning voor inwoners waarbij preventie centraal staat.

Daarnaast wijzigt vanaf 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waardoor vroegsignalering een wettelijk taak wordt voor gemeenten. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat gemeenten gegevens kunnen ontvangen en verwerken voor het vroeg signaleren van schulden. Na ontvangst van een dergelijk signaal zijn gemeenten verplicht om een gesprek aan de schuldenaar aan te bieden. Doel van de nieuwe wet is om inwoners met schulden eerder de helpende hand te bieden, waarmee actie kan worden ondernomen om de omvang van de schulden te beperken. Ook voor dit project kan een deel van de benodigde kosten worden gefinancierd vanuit de huidige armoedebegroting.

In de begroting 2021 zijn zowel voor het maatjesproject als voor vroegsignalering middelen opgenomen (€ 0,143 mln.). Deze extra middelen zijn gedekt binnen het programma Samenleven. Een deel hiervan komt uit dit deelprogramma Werk en Inkomen (neutraal € 0,102 mln.), het overige deel uit het programma Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. Dit leidt tot een verhoging van de lasten (negatief € 0,041 mln) binnen dit deelprogramma als gevolg van deze verschuiving.

Bijstandsuitkeringen en inkomsten gebundelde uitkering gemeenten (BUIG)

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt in 2020 flink toe als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat deze toename verder doorzet wat ook directe gevolgen zal hebben voor het aantal bijstandsuitkeringen in 2021. In beginsel worden gemeenten gecompenseerd voor de uitgaven middels de BUIG. Afgelopen jaren is gebleken dat deze compensatie voldoende was voor de bekostiging van de bijstand. Het is op dit moment nog onzeker of de compensatie als gevolg van corona voldoende is om de stijging in de uitgaven op te vangen. In de begroting is echter vooralsnog uitgegaan van een neutraal effect.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf