Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

 1. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap waar geweld, overlast en onveilige situaties niet acceptabel zijn.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

 1. Vergroot de inwonersbetrokkenheid en de preventie.

 2. Voorkom escalatie van complexe casussen.

Toelichting: Uit veiligheidscijfers blijkt dat de afgelopen jaren minder inbraken, overvallen en straatroven zijn gepleegd. Dat is een positieve ontwikkeling. Inwoners geven echter aan dat ze zich soms nog steeds onveilig voelen. Ook hebben we in de gemeente Uithoorn relatief veel gevallen van overlast. Hier willen we de komende vier jaar meer aandacht aan besteden.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

 • Doorontwikkeling van participatie/preventie.
  De gemeente heeft in haar beleid opgenomen dat inwoners en ondernemers (deels) verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. Vanaf 1 januari 2020 is gestart met de opgavegerichte wijkaanpak veiligheid en zorg in de drie pilotwijken. In 2021 wordt deze aanpak verder uitgewerkt en worden wijknetwerken veiligheid en zorg opgezet.

 • Plan van aanpak jaarwisseling jeugdoverlast.
  De jaarwisseling 2019 – 2020 is bijzonder onrustig verlopen en in de eerste maanden van 2020 is een toename in het aantal meldingen van jeugdoverlast te constateren. Zodoende is er in 2020 een plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast opgesteld en in uitvoering gebracht, om de jaarwisseling ordelijk te laten verlopen en de jeugdoverlast te verminderen. In 2021 zal gekeken worden welke activiteiten van dit plan in de structurele werkwijze worden geïntegreerd.

 • Doorontwikkeling van de verbinding tussen veiligheid en zorg.
  We zien dat er steeds meer zaken spelen op het snijvlak van veiligheid en zorg; te denken valt aan de aanpak van ernstige woonoverlast of van overlast gevende jeugdgroepen. Om dit soort zaken goed aan te kunnen pakken, wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het team Zorg en Veiligheid, waarbinnen zorg- en veiligheidsvraagstukken integraal benaderd worden.

 • Structureel inbedden van de aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)/verder uitbouwen van de bestuurlijke aanpak.
  Ondermijning is een thema dat landelijk steeds meer aandacht krijgt. De opgeleverde ondermijningsbeelden laten zien dat we hier ook in de gemeente Uithoorn mee aan de slag moeten. Er ligt een goede basis in relatie tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De wet Bibob wordt consequent ingezet en bij het aantreffen van hennepkwekerijen worden op grond van de Opiumwet panden gesloten. In 2020 is daarnaast een start gemaakt om interne (medewerkers) en externe (inwoners/ondernemers) bewustwording op het gebied van ondermijning te vergroten. In 2021 zal dit verder uitgerold worden.

 • Wet verplichte GGZ.
  Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De gemeentelijke taken, die voortkomen uit de WVGGZ, zijn belegd bij de GGD. In 2021 zal de samenwerking met de GGD op dit vlak geprofessionaliseerd moeten worden. Zowel tussen GGD en de gemeente Uithoorn, in DUO-verband als in de regio Amsterdam-Amstelland.

 • Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg.
  Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg zal een steeds belangrijkere partner worden voor de gemeente. Nu wordt er al aangesloten bij het thema radicalisering en de Top 1000 aanpak, in 2021 wordt deze aansluiting verder versterkt. Doel is optimaal gebruik te maken van elkaars expertise, een integrale blik ontwikkelen op casuïstiek en het overleg over tijdig op- en afschalen.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf