Riolering

Kaders

In 2018 is het zesde gemeentelijk rioleringsplan (GRP-6) vastgesteld voor de periode 2018-2022. In het GRP is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Ontwikkelingen rondom de te verwachten effecten van de klimaatverandering op het stedelijk waterbeheer zijn meegenomen in het Basis Rioleringsplan 2019.

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

Riolering

Wet Milieubeheer

Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022

Waterwet

Verordening aansluitvoorwaarden riolering Uithoorn 2009

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op gemalen, kolken en riolering. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie riolering (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Onderhoud

2.641

2.835

2.981

3.210

Totaal

2.641

2.835

2.981

3.210

Planmatig onderhoud

Ook riolering wordt beheerd op basis van assetmanagement. Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd volgens de planning van het GRP. Gebreken worden het jaar daarop opgelost, waardoor er geen sprake is van achterstallig onderhoud. In 2019 werd het Basis Riolering Plan opgesteld wat een goed beeld geeft van het hydraulisch functioneren van de riolering in combinatie met het oppervlaktewatersysteem inclusief een maatregelenplan om eventuele knelpunten op te lossen. Het oplossen van knelpunten wordt daar waar mogelijk gekoppeld aan geplande vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar (automatisering), 15 jaar (elektrisch/ mechanisch) of 40 jaar (bouwkundig). Rente en afschrijving komen jaarlijks ten laste van de rioolheffing.

Investering riolering (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Vervangen en renoveren van riolering

3.845

3.818

4.840

2.759

Totaal

3.845

3.818

4.840

2.759

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf