Overzicht baten en lasten

Mobiliteit

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.183

1.343

1.081

1.072

1.034

1.074

Baten

-

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-1.183

-1.343

-1.081

-1.072

-1.034

-1.074

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.183

-1.343

-1.081

-1.072

-1.034

-1.074

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Mobiliteit

De lagere lasten van afgerond € 0,3 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor het opstellen van een mobiliteitsvisie (afgerond € 0,1 mln.) en doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld verkeer en vervoer (afgerond € 0,2 mln.).

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf