Openbare Ruimte

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt op alle objecten uitgevoerd; het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie dagelijks onderhoud (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Groen

1.618

1.640

1.640

1.640

Wegen

994

1.011

1.011

1.011

Civiele Kunstwerken

36

36

36

36

Beeldende Kunstwerken

4

4

4

4

Straatmeubilair

56

56

56

56

Speelplekken

88

89

89

89

Openbare Verlichting

259

259

259

259

Watergangen

51

48

46

45

Verkeersregelinstallaties

81

81

81

81

Totaal

3.186

3.223

3.221

3.220

Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn

Voor het onderhoud en beheer van het Natuurgebied Uithoorn zijn gronden in 1994 in erfpacht uitgegeven aan stichting Landschap Noord-Holland (LNH). De erfpachtstermijn van 25 jaar is eind 2019 stilzwijgend verlengd voor een periode van 10 jaar. Voor deze periode is een nieuw ‘Beheersmaatregelenplan 2020-2030’ opgesteld door LNH. Conform besluit 2020-025954 is hiermee in gestemd en is de bijdrage van de gemeente voor 2020 vastgesteld op € 25.949 (prijspeil 2020) en wordt deze jaarlijks geïndexeerd. Voor de jaren vanaf 2023 zal LNH weer een nieuwe SNL-subsidie aanvragen. Indien die aanvraag wordt gehonoreerd, dan kan de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 worden verminderd met het bedrag van de subsidie. En kan de gemeente voor dat bedrag nog nader te bepalen groot onderhoud uitvoeren zoals opgenomen in de notitie Groot Onderhoud Natuurgebied Uithoorn van februari 2018. Met het onderhoud aan het natuurgebied van Uithoorn wordt bereikt dat de publieke ruimte er verzorgd en aantrekkelijk uitziet en nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, recreëren en te ontmoeten. Het onderhoud bevordert de biodiversiteit.

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt er gewerkt vanuit de reserve groot planmatig onderhoud openbare buitenruimte. Met behulp van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Voor de komende jaren is al het planmatig onderhoud voor alle assets in beeld gebracht. Voor de eerste vier jaar zijn de projecten op basis van ramingen voor alle assets concreet gemaakt. In 2019 is begonnen met het opstellen van de nieuwe beheerplannen voor wegen, groen, civiele kunstwerken, watergangen, spelen, begraafplaats en openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2021-2030. Deze worden naar verwachting begin 2021 afgerond. Voor de periode na 2024 zijn de ramingen minder exact. Omdat deze gebaseerd zijn op landelijke eenheidsprijzen, gemiddeldes, kengetallen en aannames.

In 2021 zijn er uitgaven geraamd voor:

  • Het vervangen van de verkeersregelinstallatie Zijdelweg / Prinses Christinalaan en Zijdelweg / Máximalaan om de doorstroming te kunnen blijven garanderen en veiligheid voor de fietsers te waarborgen.

  • Een lichtschakelsysteem voor het aan- en uitzetten van de openbare verlichting installeren omdat gemeentes daar per 1-2-2020 verantwoordelijk voor zijn.

  • Het in voorbereiding gaan van een aantal grootonderhouds projecten en worden drie wegen voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Op basis van de huidige opgestelde onderhoudsplannen is de reserve (inclusief de jaarlijkse toevoegingen) over een periode van 10 jaar op voldoende niveau. Mogelijk moet dit nog in 2021 bijgesteld worden als de nieuwe beheerplannen opgesteld zijn met de ambities vanuit het IBOR.

In 2021 gaan we onder andere dit integrale project in uitvoering nemen:

Couperuslaan

De bestrating is verouderd en kan niet meer op het gewenste kwaliteitsniveau gehouden worden met dagelijks onderhoud. De boomwortels drukken op sommige plekken de stoeptegels omhoog waardoor de stoep niet goed gebruikt kan worden. Daarbij is het riool toe aan vervanging. De afvoer van hemelwater wordt afgekoppeld van de rioolwaterafvoer. De straat wordt waar mogelijk klimaatadaptief en water robuust gemaakt. Bewoners zijn geïnformeerd en waar mogelijk betrokken bij keuzemogelijkheden in de voorbereidingen.

Het planmatig onderhoud vanuit de opgestelde onderhoudsplannen is als volgt in de reserve openbare ruimte te specificeren:

Planmatig onderhoud (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Groen

506

424

420

403

Wegen

863

1.186

1.028

1.020

Civiele Kunstwerken

85

116

236

58

Beeldende Kunstwerken

Straatmeubilair

Speelplekken

3

23

26

31

Openbare Verlichting

103

122

123

122

Watergangen

357

322

421

81

Verkeersregelinstallaties

Totaal

1.917

2.193

2.253

1.713

Investeringen openbare ruimte (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Wegen

4.836

6.312

-

-

Civiele kunstwerken

-

45

-

-

Verkeersregelinstallatie (automaat)

Verkeersregelinstallatie (buitenwerk)

145

-

-

-

Speelvoorzieningen

165

30

49

551

Totaal

5.146

6.387

49

551

In bovenstaande tabel zijn investeringen opgenomen die jaarlijks € 25.000 of meer bedragen. Daarnaast zijn er ook nog jaarlijkse investeringen in kunst in de openbare ruimte ter hoogte van € 20.000; deze zijn gezien hun omvang in de begroting onderdeel van het exploitatiebudget.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf