Overzicht baten en lasten

Vastgoed

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

4.850

4.571

4.890

4.778

4.493

4.339

Baten

1.934

1.703

1.166

1.166

1.166

1.166

Saldo baten en lasten

-2.916

-2.868

-3.724

-3.612

-3.327

-3.173

Toevoegingen aan reserves

86

-

106

-

14

14

Onttrekkingen aan reserves

-

250

-

162

-

-

Saldo reserves

-86

250

-106

162

-14

-14

Saldo

-3.002

-2.618

-3.830

-3.450

-3.341

-3.186

Toelichting financieel overzicht deelprogramma vastgoed

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,3 miljoen)

Dit verschil betreft voornamelijk de rentekosten van de investeringen in breedtesport in Thamerdal en Zijdelwaard.

Baten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,5 miljoen)

Dit verschil wordt veroorzaakt door de in 2020 verwachte verkoop van de Bovenboog.

Reservetoevoegingen 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,1 miljoen)

Voor planmatig en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is jaarlijks € 377.500 aan budget opgenomen in de begroting. Maar de uitgaven hiervoor fluctueren jaarlijks, voornamelijk veroorzaakt door het verschil in uitgaven voor planmatig onderhoud. Daarom worden de hogere of lagere uitgaven dan € 377.500 verrekend met de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit geldt voor alle gemeentelijke gebouwen met uitzondering van de Brede school. Voor de Brede school is een aparte reserve ingesteld. In 2021 is er minder planmatig onderhoud voorzien, waardoor het begrote restantbudget van afgerond € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. In 2020 is juist meer planmatig onderhoud voorzien, waardoor een onttrekking aan de reserve van afgerond € 0,3 miljoen noodzakelijk is.

Reserveonttrekkingen 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,3 miljoen)

Zie de toelichting onder Reservetoevoegingen.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf