Rechten

Grafrechten

Grafrechten kunnen worden geheven voor de dienstverlening die de gemeente verricht voor de algemene begraafplaats. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de verordening grafrechten. Zoals vastgelegd in de nota lokale heffingen is het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid gehanteerd.

Berekening kostendekkendheid grafrechten

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

123

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

-

Netto kosten taakveld

123

Toe te rekenen directe kosten (uren)

108

Overhead

86

BTW

-

Totale kosten

317

Opbrengst heffingen

317

Dekkingspercentage

100%

Algemene rechtenverordening

De aard van de algemene rechten is divers. Bij heffing van de algemene rechten dient sprake te zijn van kosten-verhaal ter zake van een door of vanwege de gemeente verstrekte dienst (veelal administratieve dienstverlening). De belastingplichtige is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Er is een toenemende ontwikkeling om gemeentelijke tarieven te maximaliseren of te begrenzen. Bij de algemene rechten zijn de tarieven van de paspoorten en rijbewijzen al begrensd. Een opsomming van de diensten waarvoor leges verschuldigd zijn is opgenomen in de tarieventabel die horen bij de algemene rechten verordening. De tarieventabel is ingedeeld in drie categorieën/titels:

  • Burgerzaken/algemene dienstverlening.

  • Omgevingsvergunning/dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving.

  • Overige rechten/dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de algemene rechtenverordening. De tarieven binnen de algemene rechtenverordening dienen per titel 100% kostendekkend te zijn, waarbij het mogelijk is om een eventuele onderdekking te verhalen bij andere tarieven binnen dezelfde titel.

Berekening kostendekkendheid van de leges Titel 1

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

195

Toe te rekenen directe kosten (uren)

364

Overhead

287

BTW

20

Totale kosten

866

Opbrengst heffingen

595

Dekkingspercentage

69%

Berekening kostendekkendheid van de leges Titel 2

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

349

Toe te rekenen directe kosten (uren)

307

Overhead

242

BTW

38

Totale kosten

936

Opbrengst heffingen

966

Dekkingspercentage

103%

Berekening kostendekkendheid van de leges Titel 3

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

8

Toe te rekenen directe kosten (uren)

63

Overhead

50

BTW

2

Totale kosten

123

Opbrengst heffingen

65

Dekkingspercentage

53%

Berekening kostendekkendheid van de totale legesverordening

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

552

Toe te rekenen directe kosten (uren)

734

Overhead

579

BTW

60

Totale kosten

1.925

Opbrengst heffingen

1.626

Dekkingspercentage

84%

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De uitvoering van de kwijtschelding is gebonden aan de wetgeving van het Rijk. Strenger toepassen van de wetgeving is daarbij toegestaan. Een meer ruimhartige toepassing niet. Het huidige beleid is om de wettelijke kwijtscheldingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Kwijtschelding kan aangevraagd worden door particuliere belastingplichtigen alleen voor de afvalstoffenheffing. Bijstandsgerechtigden hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Deze wordt automatisch toegekend.

Ontwikkeling lokale lasten

Met ingang van 2015 is voor de berekening van de woonlasten de koppeling losgelaten. Echter voor de vergelijking van de woonlasten met vorig jaar is onderstaand overzicht nog wel opgenomen.

Rekening houdend met een woning met een gemiddelde waarde van €309.000 betekent dit dat de OZB voor woning eigenaren met gemiddeld afgerond € 8 stijgt. Dit betekent in 2021 een procentuele stijging van 2,5% ten opzichte van 2020. Voor de jaren 2022 en verder is er geen aanpassing van het OZB-tarief meegenomen in de begroting. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid en zijn de tarieven gebaseerd op respectievelijk het grondstoffenbeleid en het GRP-6.

Woonlasten

2020

2021

Mutatie absoluut

Mutatie relatief

OZB eigenaar woning

€ 318

326

€ 7,9

2,5%

Afvalstoffenheffing

€ 279

287

€ 8,6

3,1%

Rioolheffing

€ 244

235

€ -9,4

-3,8%

Totale woonlasten

€ 841

€ 848

€ 7,2

0,9%

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf