Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Met voldoende werkgelegenheid in onze gemeente en directe omgeving is de gemeente een aantrekkelijke woonplaats.

  2. Er zijn voldoende voorzieningen voor de inwoners en bezoekers.

  3. De sierteeltsector is toekomstgericht en levensvatbaar.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Intensiveer de samenwerking tussen en met de lokale ondernemers.

  2. Versterk de kwaliteit van het dorpscentrum.

  3. Stimuleer het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen bij ondernemers.

Toelichting op 1: Werkgelegenheid in de gemeente draagt bij aan de levendigheid en het voorzieningenniveau. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente Uithoorn een zogenaamde ‘slaapstad’ wordt. Daarnaast geeft het de mogelijkheid voor inwoners om dicht bij huis te werken, met weinig reistijd.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Voorzetten reguliere werkzaamheden

Dit betekent dat we de overleggen met het georganiseerde bedrijfsleven zoals Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), VBA-Zuid, Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel (SPUK) en Stichting Ondernemersfonds Uithoorn voortzetten. Tevens bezoeken we nieuwkomers of bedrijven met een bijzondere betekenis voor de gemeente Uithoorn. We geven vorm en uitvoering aan de economische agenda van de Amstelland-Meerlanden (AM) en de Metropoolregio Amsterdam. We dragen bij en nemen deel aan de overleggen en uitvoeringsagenda van de Greenport Aalsmeer.

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zullen daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

Duurzaamheidsagenda

Voor het deelprogramma ‘Ondernemen’ zijn bijvoorbeeld de onderwerpen energietransitie en circulaire economie van belang. Met name in de glastuinbouw is relatief veel energiewinst te halen. Met vertegenwoordiging in de regiegroep wordt er op het gebied van duurzaamheid binnen de Greenport gewerkt aan een plan van aanpak voor initiatieven en kansen voor duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken naar warmtenetten, geothermie en, mede in het kader van de regionale Energie Strategie (RES), opwekken van duurzame energie door middel van windmolens en zonnepanelen. De bedrijfscontactfunctionaris kan daarbij de connectie met de individuele ondernemers leggen. Dit geldt naast de glastuinbouwsector ook voor de bedrijven en andere ondernemers in de gemeente Uithoorn.

Actualiseren economische visie

De economische visie moet geactualiseerd worden. De gemeente heeft een start gemaakt met het opstellen van de omgevingsvisie die al het beleid voor de fysieke omgeving integraal omvat. Daarom wordt er in plaats van een aparte economische visie voor gekozen deze als thema een onderdeel te laten zijn van de omgevingsvisie. In 2020 is een start gemaakt met de actualisatie van het standplaatsenbeleid, het horecabeleid en het detailhandelsbeleid. In 2021 is een start voorzien van een nieuwe visie recreatie en toerisme.

Verbeteringen glastuinbouw

In Greenport-verband werken aan de realisatie van en CO²-leiding naar het kernglastuinbouwgebied en een warmtenet. Dit doen we in het kader van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Daarnaast worden initiatieven van ondernemers behandeld die hiertoe bijdragen.

Uitvoering Greenport visie

Vanuit de ruimtelijke visie Greenport visie zijn binnen het programma Wonen visies ontwikkeld voor het kernglastuinbouwgebied en de “ruilverkaveling”. Binnen de kaders van deze visies wordt meegewerkt aan wijzigingen van het bestemmingsplan, mits een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt gesloten en er regionale afstemming met onder andere Glastuinbouw Nederland en de Provincie is gezocht.

Dorpshart aan de Amstel

De start van de aanleg van de nieuwe groene verkeersstructuur is voorzien vlak voor de komende jaarwisseling. De uitvoering zal ruim 1,5 jaar in beslag nemen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 7 ondergrondse fasen, waarin onder andere een nieuwe riolering wordt aangelegd en 12 bovengrondse fasen, waarin de nieuwe verkeersstructuur wordt gerealiseerd. Voor iedere fase is geïnventariseerd of er verkeer omgeleid moet worden. Ondernemers en inwoners worden hierover geïnformeerd. De gemeente heeft ook overeenstemming bereikt met de gemeente De Ronde Venen over de aansluiting van het langzaam verkeer van beide gemeenten. De plannen in De Ronde Venen zullen gelijktijdig worden aangepakt met de realisatie van de nieuwe verkeersstructuur van de gemeente Uithoorn.

De Irenelaanlocatie wordt stedenbouwkundig verder uitgewerkt, waardoor er meer ruimte ontstaat voor woningbouw en het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit, waarbij kleinschaligheid en een dorps karakter als doel worden gezien.

Voor het Schansgebied vorderen de plannen met een integraal stedenbouwkundig en landschapsplan voor het gehele gebied, waarbij de eigendommen van het bisdom en de gemeente als een geheel worden gezien. Een groene en dorpse uitstraling doet het meest recht aan deze fraaie historische plek in Uithoorn. De uitgangspunten van de gemeenteraad ten aanzien van het behoud van het kerkfront worden in de planvorming gerespecteerd. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft door de afgifte van een beschikking een bijdrage voor een groene ontwikkeling van het Schansgebied in het vooruitzicht gesteld. De planvorming is er op gericht om voor deze bijdrage in aanmerking te kunnen komen.

De herinrichting van de openbare ruimte vorm, naast de nieuwe groene infrastructuur en de ontwikkellocaties, een derde belangrijk onderdeel van de centrumplannen. Realisatie hiervan moet aansluiten op de realisatie van de nieuw ingerichte wegen. De gemeente wil in 2021 belangrijke stappen zetten om de openbare ruimte aan te pakken. De openbare ruimte wordt gezien als de verbindende schakel tussen de verschillende centrumdelen en de overige centrumvoorzieningen. Een kwaliteitsimpuls zal ook het economische succes van detailhandel en horeca kunnen vergroten. Om de plannen te kunnen realiseren is in deze begroting een investeringsbudget opgenomen, verdeeld over de jaren 2021 en 2022. De fraai ingerichte Waterlijn langs de Amstel zal als voorbeeld dienen voor het gewenste kwaliteitsniveau en het materiaalgebruik.

Na een lange voorbereidingstijd is er in het najaar van 2020 een start gemaakt met de eerste bouwwerkzaamheden van het appartementencomplex De Rede aan de Wilhelminakade. De werkzaamheden lopen door tot 2022. In de plint van het gebouw wordt de bibliotheek gevestigd en het havenkantoor. Het wordt een kwalitatief hoogwaardig gebouw. De gevel aan de voorzijde versterkt de ruimtelijke kwaliteit aan de Amsteloever. Aan de achterzijde, grenzend aan de Prins Clausstraat, wordt een achtergevel met woningen gerealiseerd, waardoor de ruimtelijke kwaliteit sterk wordt verbeterd. De sloop-nieuwbouwwerkzaamheden van Eigen Haard versterken dit nog meer.

Al een aantal jaren geleden is er aan de Wilhelminakade een jachthaven bestemd. Recentelijk heeft het college ingestemd met een principeverzoek van een initiatiefnemer om een jachthaven te ontwikkelen. De komende tijd wordt er samen met de ondernemer onderzocht of zijn idee van de jachthaven ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en of de afspraken vastgelegd kunnen worden in een overeenkomst met de initiatiefnemer. Er zal ook een participatietraject worden doorlopen.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf