Overzicht baten en lasten

Veiligheid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

2.643

2.982

2.702

2.703

2.548

2.548

Baten

181

110

111

111

111

111

Saldo baten en lasten

-2.462

-2.872

-2.591

-2.591

-2.436

-2.436

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-2.462

-2.872

-2.591

-2.591

-2.436

-2.436

Toelichting financieel overzicht deelprogramma veiligheid

Baten (neutraal)

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Lasten (positief € 0,28 mln.)

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden meer uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,33 mln.

De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is conform de vastgestelde begroting van de GR opgenomen. De stijging binnen de begroting heeft met name betrekking op indexering als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. In totaal levert dit een negatief effect op van € 0,01 mln.

Bij de 2e turap 2020 is een bedrag voor een half jaar opgenomen voor de aanpak van ondermijning. In de begroting 2021 is dit bedrag structureel voor het gehele jaar opgenomen. De aanpak van ondermijning is landelijk en regionaal zeer actueel en ook een belangrijk onderdeel van ons integrale veiligheidsbeleid. We willen en moeten in de pas blijven lopen met de veiligheidspartners en buurgemeenten, ook om een waterbed effect te voorkomen. Ondanks de inzet van diverse maatregelen en een intensieve samenwerking met partners is duidelijk dat de gemeente Uithoorn een aantrekkingskracht heeft en blijft houden op ondermijnende activiteiten. Dit vraagt om een intensievere en meer proactieve aanpak. Ten opzichte van 2020 levert dit een negatief effect op van € 0,03 mln.

Bij de 1e turap 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de aanpak jeugdoverlast en kosten jaarwisseling. In de begroting 2021 is deze post tot en met 2022 opgenomen en iets hoger. Ten opzichte van 2020 levert dit een negatief effect op van € 0,01 mln.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf