Programma Samenleving

De meeste inwoners in Uithoorn en De Kwakel hebben het goed. Ze hebben een baan, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Zij maken gebruik van de sport- en spelmogelijkheden, zijn vrijwilliger of mantelzorger voor familie of buren. Hun kinderen groeien veilig op en krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Voor een beperkte groep inwoners is dat helaas niet het geval. Ze hebben weinig eigenwaarde en kunnen zich niet zelfstandig redden in de maatschappij. Met als gevolg dat zij gevoelens van vervreemding hebben. Deze groep heeft een grotere kans om in een onveilige situaties terecht te komen. Denk bijvoorbeeld aan mishandeling en/of verwaarlozing. Door al deze factoren kunnen zij hun talenten niet benutten. Mensen in een kwetsbare positie hebben namelijk vaak moeite op school en het vinden en behouden van werk. Meestal zijn het problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangend de levensloop van mensen bepalen.

De gemeente wil alle inwoners –van jong tot oud- zo veel mogelijk ruimte geven om actief mee te doen aan hun eigen leefomgeving. We zetten daarom in op het vergroten van de zelfredzaamheid en de kracht van het sociale verbinden. Uiteraard binnen de mogelijkheden die haalbaar zijn. De gemeente bevordert een aantrekkelijk aanbod- en voorzieningenniveau op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, veiligheid, sport en cultuur. Met als doel om de sociale verbinding, (sociale) veiligheid en gezondheid te bevorderen. De bijbehorende maatschappelijke effecten, opgaven en acties worden omschreven en uitgevoerd binnen het programma Samenleving.

Het programma Samenleving bestaat uit de deelprogramma’s 'sport, cultuur en onderwijs', 'maatschappelijke ondersteuning', 'werk en inkomen' en 'veiligheid'. In 2019 en 2020 is voor veel van deze terreinen een nieuwe inhoudelijke richting vastgesteld door de gemeenteraad in onder meer de armoedenota, het integrale veiligheidsbeleid, het gezondheidsbeleid, de cultuurnota, het koersplan sociaal domein, de nota inburgering en de sportnota. In 2021 zal binnen het programma Samenleving de nadruk liggen op de (verdere) uitvoering van dit vastgestelde beleid.

Het sociaal domein bestrijkt meerdere onderdelen van het programma Samenleving. In 2020 is het Koersplan Sociaal Domein vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgesteld en doelen beschreven ten aanzien van de transformatie-opgave binnen het sociaal domein. Een belangrijke pijler is de integrale toegang voor inwoners met vragen op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. Een andere pijler is vroeg signalering. Wanneer ingegrepen wordt als het probleem zich nog in een vroeg stadium bevindt, is de kans kleiner dat de situatie verergert.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf