Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  • Het gemeentelijke vastgoed accommodeert maatschappelijke doelen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

  • Geef het beheer en de exploitatie effectief en efficiënt vorm.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Nota vastgoed

In 2020 is het rapport vastgoedexploitaties en de geactualiseerde objectenadministratie gereedgekomen. De rapportage geeft inzicht in de financiën per gebouw. Daarbij worden in rapportage een aantal vervolgacties voorgesteld, die de komende tijd moeten worden uitgevoerd.

Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed blijft een belangrijkspeerpunt. Zodat het vastgoed gereed wordt gemaakt voor de toekomst.

In 2021 wordt gestart met het actualiseren van de huidige vastgoednota.

BTW compensatie sport

In verband met de BTW vrijstelling voor sportaccommodaties per 1-1-2019 maakt de gemeente gebruik van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport, de zogenaamde SPUK regeling. De SPUK-regeling geldt vooralsnog tot en met 2022 en is ter compensatie van de btw teruggave die is komen te vervallen voor sportaccommodaties van gemeentes. Daarmee zouden gemeenten 17,5% op alle uitgaven aan sport (inclusief btw) kunnen terug krijgen. De SPUK-regeling bedraagt voor het jaar 2020 € 188 miljoen. Omdat het beschikbare budget is overschreden, wordt voor 2020 80% van het aangevraagde bedrag uitgekeerd. Voor 2021 en 2022 is het beschikbare budget € 178 mln.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf