Effecten opgave en acties

Informatieveiligheid € 48.000 incidenteel

De uitvoering van Informatieveiligheidsbeleid inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt steeds meer vorm en structuur. De wettelijke verplichtingen op AVG gebied en de maatregelen die voortvloeien uit de nieuwe door de Rijksoverheid ingevoerde Baseline informatieveiligheid Overheid vragen steeds meer aandacht om veilig met informatie te werken. Hiervoor is nodig dat de informatieveiligheid in de gehele organisatie in de lijn geborgd moet worden. Alhoewel de in Duo+ reeds aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) hierbij de organisatie helpen, is dit niet voldoende om aan de nieuwe en strengere eisen te voldoen. Hiervoor is nodig dat de organisatie beter en adequater ondersteund wordt bij het borgen van de informatieveiligheid in de lijn. Dit gebeurd door het inzetten van twee zogenaamde ‘Officers’ die de verbinding tussen de CISO, de FG en de lijn tot stand moeten brengen. Hiermee wordt de organisatie beter geholpen en ondersteund bij het inbedden van de informatieveiligheid in de lijn. Hoewel dit nu incidenteel wordt opgevoerd, lijkt dit structureel nodig te zijn. In overleg met Duo+ wordt dit nog getoetst op het strategisch informatiebeleid, waarna bepaald kan worden of deze inzet structureel nodig is. Deze twee extra officers komen in dienst van Duo+ en de kosten daarvan worden conform de verdeelsleutel verdeeld over de drie DUO-gemeenten.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf