Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Onze woongemeenschap heeft sociale samenhang.

  2. Er is een divers woningaanbod dat past bij de woonwensen.

  3. Woningen zijn duurzaam.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Vergroot het woningaanbod en laat deze aansluiten op de lokale vraag.

  2. Stimuleer de duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van woningen.

  3. Mensen met binding in de gemeente Uithoorn kunnen zich makkelijker vestigen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

We voeren de normale werkzaamheden uit zoals uitvoering en monitoring van het woonbeleid en prestatieafspraken. We sturen op woningbouwprogramma’s en duurzaamheidsaspecten, zetten in op regionale samenwerking, we maken nieuwbouwprognoses, sturen op huisvestingsverordening en uitvoering van de beleidsregels woonruimteverdeling. Daarnaast voeren we projectmanagement van projecten voor woningbouwontwikkeling uit.

Daarnaast worden jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

In de afgelopen jaren zijn in het kader van het Actieplan Wonen reeds meerdere acties uitgevoerd. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de monitor van het woonbeleid. Een aantal acties komt in 2021 nog aan bod. Waaronder het onderzoeken van de mogelijkheden om de doorstroming verder te bevorderen door het inzetten van een doorstroommakelaar/wooncoach en het uitwerken van mogelijkheden om woningen aan te passen.

Binnen de voormalige 1 wordt gewerkt aan een herziening van de woonruimteverdeling. Hier levert de gemeente Uithoorn een actieve bijdrage aan, waardoor ook invloed kan worden uitgeoefend. Het beleidsvoorstel "Een sociale huurwoning zoeken verandert" is inmiddels door de 15 colleges van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Vóór het einde van 2020 wordt het beleidsvoorstel ter besluitvorming aangeboden aan de 15 gemeenteraden. In de zomer van 2021 wordt vervolgens in alle 15 gemeenteraden de huisvestingsverordening ter besluitvorming aangeboden.

Samen met het hoofdstuk "woonruimteverdeling" wordt in 2021 ook het hoofdstuk "woonruimtevoorraad" uit de huisvestingsverordening ter besluitvorming aangeboden. Alle woningen in Uithoorn en De Kwakel vormen samen de woonruimtevoorraad. De Huisvestingswet biedt gemeenten in het geval van schaarse woningen de mogelijkheid om te sturen op het behoud en de samenstelling van de woonruimtevoorraad, waaronder ook bescherming van de leefbaarheid valt. Hierbij valt te denken aan het vergunningsplichtig maken van het onttrekken van reguliere woningen door bijvoorbeeld verhuur aan toeristen.

Faciliteren, katalyseren en projectleiding van woningbouwontwikkeling die bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Dit doen we in samenspraak met de omgeving:
Volgens de meest recente nieuwbouwprognose worden in 2021 216 woningen opgeleverd.Het gaat om grotere locaties van ontwikkelaars en kleinere locaties door particuliere initiatieven.

Inzetten op verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw:

De gemeente heeft ten aanzien van het verduurzamen van de woningvoorraad vooral een stimulerende en faciliterende rol. Door acties als de gemeentelijke duurzaamheidspagina, het regionaal energieloket, gezamenlijke inkoop en duurzame buurtaanpak met voorbeeldwoningen, maken we het woningeigenaren makkelijker om hun woning te verduurzamen. Daarnaast werken we samen met woningbouwvereniging Eigen Haard en gaan we onder andere minima ondersteunen om energiebesparende maatregelen te treffen. In de duurzaamheidsagenda zijn de activiteiten nader uitgewerkt.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf