Overzicht baten en lasten

Grondexploitaties

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

18.006

5.666

716

1.507

179

179

Baten

17.322

5.988

493

1.282

7

7

Saldo baten en lasten

-684

321

-223

-224

-172

-172

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

98

865

14

14

-

-

Saldo reserves

98

865

14

14

-

-

Saldo

-585

1.186

-210

-210

-172

-172

Toelichting financieel overzicht grondexploitaties

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (voordeel 5,0 miljoen)

Naar aanleiding van de vaststelling van de actualisering van de grondexploitaties per 1-1-2020 is de meerjarenbegroting aangepast. In 2019 is de grondexploitatie Dorpscentrum afgesloten en in 2020 is de afronding van een drietal andere grondexploitaties voorzien, waarna alleen nog de grondexploitatie Legmeer-West in uitvoering is. Hierdoor zijn de lasten ten opzichte van 2020 € 4,8 miljoen lager. Om diezelfde reden zijn ook de baten € 4,8 miljoen lager.

De overige € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de bijdrage aan Duo+ naar de grondexploitaties.

Baten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 5,5 miljoen)

Zie de toelichting onder de lasten voor een bedrag van € 4,8 miljoen. Daarnaast is op grond van de actualisering van de grondexploitaties in 2020 een winstneming van € 0,7 miljoen bij afsluiting van 2 projecten voorzien.

Onttrekkingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,9 miljoen)

In 2020 is de reserve Vinckebuurt verlaagd naar het niveau dat benodigd is voor de resterende plankosten en is het overschot overgeheveld naar de budgetegalisatiereserve. Het verschil ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de verlaging van de reserve Vinckebuurt.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf