Gemeenschappelijke regeling AM Match

Gemeenschappelijke regeling AM Match

Vestigingsplaats:

Hoofddorp

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra

Mate van sturing:

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel.

Relatie met het programma:

Samenleving, Werk en inkomen

Ontwikkelingen:

AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimum loon (WML). De komende tijd wordt onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van de dienstverlening.

Doelgroep 70% verdiencapaciteit

In 2021 bedragen de kosten voor training, plaatsing en begeleiding t.b.v. deze doelgroep € 2.554.000,-. Hiervoor gaat AM match 260 kandidaten uit deze doelgroep trainen om hen voor te bereiden en te motiveren voor een plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden 60 nieuw beschut werk plekken gerealiseerd en worden 156 personen met een participatiewet-uitkering met loonwaarde onder 70% Wml begeleid middels jobcoaching. Van het hiervoor genoemde bedrag van € 2.554.000 wordt € 328.000 betaald door de gemeente Uithoorn. In de begroting 2021 zijn voor Uithoorn de volgende aantallen verwerkt:

  1. 18 P-wet kandidaten nemen deel aan het trainingsprogramman Match je perspectief (MJP)

  2. 1 gedetacheerde wordt door AM match begeleid.

  3. 34 P-wet kandidaten die in dienst komen bij werkgevers worden door AM match begeleid.

  4. 10 P-wet kandidaten worden in het kader van het Nieuw beschut werk geplaatst en begeleid in een beschutte werkomgeving.

Wet sociale werkvoorziening

Doordat AM match nieuwe taken heeft gekregen voor de doelgroep tot 70% van het WML kunnen de totale overheadkosten van AM match anders worden verdeeld. Dit heeft een positief effect op de uitvoeringskosten van de Wsw. Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting naar 310 fte eind 2021. Deze afname gaat via natuurlijk verloop.

Voor Uithoorn bedragen de kosten voor de voormalige Wsw in 2021 € 1.155.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op 42,5 standaard eenheden.

Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief is aanzienlijk verbeterd ten opzicht van de situatie waarin AM match alleen de Wsw uitvoert. Deze verbetering wordt gerealiseerd door enerzijds kostenbesparingen en anderzijds doorbelasting naar een bredere doelgroep. In de jaren 2022 tot en met 2025 wordt een klein positief resultaat verwacht. Echter de gevolgen van de Coronacrisis op langere termijn zijn nog onvoldoende duidelijk.

Corona

Ook AM Match loopt schade op vanwege de corona crisis. De financiële gevolgen kunnen worden opgevangen, mede door de compensatie van het Rijk. Hierdoor zijn liquiditeitsproblemen niet aan de orde. Maar de gevolgen voor de werknemers zijn groot. Bij veel bedrijven worden detacheringen abrupt beëindigd. Daarnaast valt een deel van de doelgroep onder de risico groepen, waardoor deze mensen preventief thuis zijn. De afgelopen tijd en komende periode staat dan ook in het teken van extra begeleiding in deze moeilijke tijd en het (opnieuw) vinden van een geschikte werkplek.

Risico's:

Op voorhand is het onzeker of er in de toekomst voldoende kandidaten uit de doelgroep tot 70% loonwaarde gevonden kunnen worden. Indien de aantallen kandidaten achterblijven, kan dit tot gevolg hebben dat de jaarlijkse bijdrage aan AM match voor de uitvoering van de Participatiewet ook stijgt.

Financiële gegevens:

Bron

Begroting 2021

Bijdrage 2020

€ 1.411

Bijdrage 2021

€ 1.483

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 2.591

€ 1.603

31-dec

€ 2.508

€ 1.572

€ -83

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf