Overzicht baten en lasten

Woonomgeving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

11.495

13.824

13.112

13.514

14.039

13.495

Baten

4.345

4.453

4.416

4.532

4.466

4.403

Saldo baten en lasten

-7.150

-9.371

-8.697

-8.981

-9.573

-9.092

Toevoegingen aan reserves

1.761

1.865

1.924

2.015

2.022

1.872

Onttrekkingen aan reserves

940

2.485

2.235

2.717

2.860

2.296

Saldo reserves

-821

620

311

702

838

424

Saldo

-7.971

-8.751

-8.386

-8.280

-8.734

-8.668

Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving

De lagere lasten (€ 0,7 mln.) worden onder andere veroorzaakt doordat er in 2021 minder planmatig onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd dan in 2020 (€ 0,3 mln.). Door deze lagere uitgaven is ook de onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte € 0,3 mln. lager. Dit heeft daarom geen effect op het begrotingsresultaat. Het verschil in de baten is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht. Per saldo zijn er binnen dit deelprogramma (inclusief mutaties reserves) afgerond € 0,4 mln. minder lasten dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar de taakvelden van het deelprogramma woonomgeving (afgerond € 0,2 mln.) en diverse kleine verschillen < € 0,1 mln (afgerond € 0,2 mln.).

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf