Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De gemeente Uithoorn is goed bereikbaar en sluit aan op de regionale netwerken.

  2. Onze inwoners kunnen veilig gebruikmaken van ons toekomstbestendige vervoersnetwerk.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Richt het vervoersnetwerk zodanig in dat het optimaal aansluit op de dynamische ontwikkelingen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

We gaan verder met de reguliere werkzaamheden. Denk hierbij aan verkeersadvisering bij projecten, afstemming en bijdragen aan verkeersprojecten in de regio; deelname aan regionale overleggen met Amstelland-Meerlanden, Metropoolregio Amsterdam, de provincies en de Vervoerregio Amsterdam. We gaan ook verder met faciliteren van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische auto's en het beheren en toepassen van het regionaal verkeersmodel Noord-Holland Zuid.

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zullen daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor 2021 zijn dit de volgende acties:

Uithoornlijn

De Vervoerregio Amsterdam heeft de plannen voor de Uithoornlijn vastgesteld. Het project is aanbesteed en gegund en in 2021 wordt een start gemaakt met de werkzaamheden. Van 2021 tot en met 2024 wordt de Uithoornlijn aangelegd.

Dorpscentrum Uithoorn

Voor een leefbaarder en verkeersveiliger Dorpscentrum dat betere kansen voor ontwikkelingen biedt, wordt de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn aangepast.

Mobiliteitsvisie Uithoorn

Het Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP) dat werd ingeleid door de omlegging van de N201 is alweer enige jaren geleden afgerond. De wereld van mobiliteit is dynamisch en verandert snel. Toenemende congestie, beprijzing van mobiliteit, druk op de woningmarkt, duurzaamheidsvraagstukken en onderhoudsvraagstukken zorgen ervoor dat een visie op mobiliteit voor de gemeente Uithoorn nodig is. In 2021 wordt deze visie ter vaststelling aangeboden.

N201 en N231

De gemeente werkt mee met de provincies Noord-Holland en Utrecht aan projecten die leiden tot verbetering van de doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen N231 en N201.

Uitvoering HOVAZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid)

Voor de gemeente Uithoorn betekent dit in 2021 de aanleg van een busbaan in twee richtingen langs de Koningin Màximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer en een fietstunnel onder de Legmeerdijk.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf