Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen zichzelf zo veel mogelijk zelf redden/bedruipen (zelfredzaam).

 2. Inwoners zijn betrokken bij de gemeenschap en vormen daarmee een vangnet voor inwoners die dat nodig hebben.

 3. Inwoners hebben voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier.

 4. Kinderen groeien zorgeloos, gezond, veilig en zo veel mogelijk in hun eigen omgeving op.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

 • Vergroot het gebruik van sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen.

 • Versterk het preventieve netwerk en breng dit dichter bij de inwoners.

 • Vergroot waar nodig de zelfredzaamheid.

 • Stimuleer een gezonde leefstijl.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

 • Uitvoeren van sportnota die in 2020 is voorgelegd aan de gemeenteraad en uitvoering geven aan de vier thema's uit het lokaal sportakkoord: ‘Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen’, ‘Vitale aanbieders, sterke verenigingen’, ‘Vreedzame en positieve sportcultuur’ en ‘Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen’.

 • Uitvoering geven aan de huurovereenkomsten met de sportverenigingen die in 2020 zijn getekend voor de komende 10 jaar.

 • Uitvoeren cultuurnota. In samenwerking met de klankbordgroep opstellen van een cultuuragenda voor 2021. Hierin onder meer aandacht voor kunst in de openbare ruimte, voortzetten van cultuureducatie met kwaliteit en opstellen van beeldenplan.

 • Verdere ontwikkeling Multifunctionele Accommodaties: de Scheg en Thamerdal (maatschappelijk vastgoed).

 • Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs dat in 2020 aan de gemeenteraad is voorgelegd en de acties die daaruit voortkomen zoals mogelijk verkennend(e) onderzoek(en).

 • Samen met kinderopvangorganisaties zetten we in op het voorkomen en beperken van taalachterstanden. Kinderen die vallen onder de landelijke normen en kinderen die door het consultatiebureau worden doorverwezen, nemen deel aan een erkend voor-en vroegschools programma.

 • Er wordt continue aandacht besteed aan de doorgaande lijn, onder meer door samen met scholen en het samenwerkingsverband Amstelronde verder inhoud en vorm te geven aan ‘thuisnabij passend onderwijs en zorg’.

 • Versterken van de inzet van schoolmaatschappelijk werk/ Praktijk Ondersteuners Huisartsen en Ouder- en kindcoaches om vroegtijdig problemen te signaleren. En deze via preventieve middelen op te lossen of door te verwijzen naar enkelvoudige ondersteuning. De jeugdspecialist (‘segment A jeugdhulp’) is daarbij ondersteunend aan de ouder- en kindcoach en aan de Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en geeft voorlichting en trainingen.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf