Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

De Uithoornse vertegenwoordigers in de regioraad zijn de Raadsleden dhr. D.J. Noordanus en dhr. F. Hoekstra

Mate van sturing:

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

  1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaalspoor;

  2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’ (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling).

Relatie met het programma:

Werken

Ontwikkelingen:

De regio staat dus voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samenbrengt. Het einddoel is een bereikbare
regio die voorbereid is op zijn toekomst. De programmabegroting 2020-2023 enInvesterings-agenda 2019 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Uithoorn zijn projecten opgenomen zoals onder andere de de Vuurlijn en de tramlijn.

Risico's:

De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. Op de voorwaarden van en de mate waarin financiering van de diverse projecten plaatsvindt (door bijvoorbeeld een subsidie die wordt ontvangen, danwel een bijdrage die wordt gevraag) is door de gemeente geen directe invloed. Hiervoor is er dus grote mate van afhankelijkheid waarbij het risico is dat de regionale belangen van de verbonden partij niet aansluiten bij de lokale ambities aansluiten

Financiële gegevens:

Bron

Begroting 2021

Bijdrage 2020

€ 0

Bijdrage 2021

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 1.643

€ 270.802

31-dec

€ 362

€ 110.433

€ 0

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf