Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Het bestuur maakt binnen de beschikbare middelen keuzes die effect creëren.

  2. De ambtelijke organisatie geeft het college bestuurskracht om de effecten te creëren.

  3. Het bestuur en de organisatie zijn betrouwbaar en geven het goede voorbeeld.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Investeer in de allianties met de omgeving.

  2. Versterk de gemeentelijke organisatie, zodat deze meer strategisch en integraal adviseert en daadkrachtig uitvoert.

Toelichting: de gemeente is voor het behalen van de gewenste maatschappelijke effecten afhankelijk van de inzet van andere organisaties en partijen. Om hierin effectief te zijn is het nodig om te investeren in diverse allianties in de regio.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Uitwerken Bestuurskrachtonderzoek

Op basis van het bestuurskrachtonderzoek dat in 2020 is opgepakt, wordt het Alliantiemanagement van de gemeente verder vormgegeven. Het toenemende belang van regionale samenwerking, de opkomst van de netwerksamenleving maar ook de samenwerking binnen verbonden partijen zoals Duo+ vragen om een goede regie op de regionale samenwerking en op strategische politiek-bestuurlijke keuzes.
In dat kader wordt bekeken hoe de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam en het Amstel- en Meerlandenoverleg zich verder moet ontwikkelen en wat de rol van de gemeente Uithoorn daarin kan zijn. Daarmee kunnen we nog meer het gewenste maatschappelijk effect halen uit de regionale samenwerking en de samenwerking met verbonden partijen om daarmee de bestuurskracht vergroten.

Organisatie

Om bestuurskrachtig te blijven, moet ook de gemeentelijke organisatie zich in een continu proces verder ontwikkelen. De veranderende omgeving, de specificering van de eigen organisatie naar een strategie-, beleid- en regiegemeente in relatie tot de uitvoeringsorganisatie Duo+ en de rol die van ons verwacht wordt in het maatschappelijke veld, vragen om het professionaliseren van de Uithoornse ambtenaar en de ambtelijke organisatie. Voor 2021 betekent dit dat met een ontwikkelprogramma de vaardigheden en competenties van onze medewerkers worden versterkt. Zodat de organisatie gereed is voor toekomstige opgaven. Daarbij worden eventuele bevindingen uit het bestuurskrachtonderzoek meegenomen.

Communicatie

De in de communicatievisie vastgelegde ambitie op het gebied van de gemeentelijke communicatie zal het komende jaar verder worden uitgewerkt. Op basis van de hoeveelheid werk aan projecten en beleidsthema’s in relatie tot de beschikbare inzet zal nagegaan worden hoe deze ambitie kan worden gerealiseerd. Indien nodig zullen eventuele keuzemogelijkheden daarin het komende jaar worden voorgelegd.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf