Heffingen en belastingen

Afvalstoffenheffing

De kosten van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op het op 30 mei 2013 vastgestelde grondstoffenbeleid. Voor de afvalstoffenheffing geldt een kostendekkend tarief. Daarnaast is bij de behandeling van de Kadernota 2014 op 4 juli 2013 besloten om vanaf 2014 de btw door te berekenen binnen de tarieven van afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

2.899

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

336

Netto kosten taakveld

2.563

Toe te rekenen directe kosten (uren)

338

Overhead

267

BTW

413

Totale kosten

3.581

Opbrengst heffingen

3.581

Dekkingspercentage

100%

Rioolheffing

De kosten van de rioolheffing zijn gebaseerd op de geraamde exploitatie- en investeringslasten volgens gemeentelijk rioleringsplan (GRP-6) voor de periode 2018-2022. Voor de rioolheffing geldt een kostendekkend tarief. Daarnaast is bij de behandeling van de Kadernota 2014 op 4 juli 2013 besloten om vanaf 2014 de btw door te berekenen binnen de tarieven van afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

3.302

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

293

Netto kosten taakveld

3.009

Toe te rekenen directe kosten (uren)

205

Overhead

162

BTW

243

Totale kosten

3.619

Opbrengst heffingen

3.619

Dekkingspercentage

100%

Overzicht woonlasten 2020 ter vergelijking met omliggende gemeenten

Onderstaand ter vergelijking, de woonlasten van de omliggende gemeenten in 2020 op basis van Coelo (Atlas van de Lokale Lasten 2020, gegevens gemeenten 2020) voor een woningeigenaar en op basis van een meerpersoonshuishouden.

Gemeenten

OZB 2020

Afvalstoffen heffing 2020

Rioolheffing 2020

Totale woonlasten

Amstelveen

€ 279

€ 274

€ 204

€ 757

Haarlemmermeer

€ 288

€ 339

€ 132

€ 759

De Ronde Venen

€ 304

€ 269

€ 213

€ 786

Diemen

€ 254

€ 352

€ 209

€ 815

Uithoorn

€ 318

€ 279

€ 244

€ 841

Ouder-Amstel

€ 300

€ 295

€ 268

€ 863

Aalsmeer

€ 415

€ 291

€ 174

€ 880

Kaag en Braassem

€ 351

€ 262

€ 277

€ 890

Nieuwkoop

€ 409

€ 335

€ 208

€ 952

Gemiddeld omliggende gemeenten

€ 324

€ 300

€ 214

€ 838

Woonforensenbelasting

Deze belasting kan worden geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Deze belasting is gedeeltelijk een profijtbelasting. Dit houdt in dat een vergoeding wordt gevraagd aan personen, die niet als inwoner van de gemeente kunnen worden aangemerkt, maar die wel profiteren van de voorzieningen die door de gemeente worden geboden. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 223 Gemeentewet en de verordening woonforensenbelasting. De tarieven voor de woonforensenbelasting worden geïndexeerd conform het prijsindexcijfer van 2,5%.

Hondenbelasting

Hondenbelasting wordt geheven over het houden van één of meer honden in de gemeente. Met ingang van 2012 is de tariefdifferentiatie vervallen en geldt slechts één tarief per hond. Voor het houden van honden in kennels geldt een separaat tarief. Er bestaat geen relatie met voorzieningen en overlastbestrijding. Hondenbelasting is een zuivere belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 226 Gemeentewet en de verordening hondenbelasting. De tarieven voor de hondenbelasting worden geïndexeerd conform het prijsindexcijfer van 2,5%.

Toeristenbelasting

Met ingang van 2018 wordt voorgesteld om toeristenbelasting te heffen. De belastingplicht luidt: ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 224 Gemeentewet. Het tarief voor de toeristenbelasting wordt geïndexeerd conform het prijsindexcijfer van 2,5%.

Precariobelasting

Precariobelasting maakt het mogelijk om belasting te heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting wordt geheven per periode van het gebruik en de ruimte die in gebruik genomen wordt. De precariobelasting wordt bijvoorbeeld geheven vanwege het hebben van reclame-uitingen boven gemeentegrond, het exploiteren van een terras op gemeentegrond en woonschepen. Ook heft Uithoorn precariobelasting over kabels en leidingen. Vanaf 1 juli 2017 heeft het Rijk de precariobelasting over kabels en leidingen afgeschaft. Voor een aantal gemeenten is er een overgangsregeling, waardoor deze gemeenten nog mogen heffen tot en met 2021. Wij menen dat ook Uithoorn valt onder de overgangsregeling. We nemen de inkomsten op in de begroting en we gebruiken deze om de financiële positie te verbeteren door deze toe te voegen aan de algemene risicoreserve.

De wettelijke basis voor de heffing is artikel 228 Gemeentewet en de verordening precariobelasting. De tarieven voor de precariobelasting worden jaarlijks geïndexeerd conform het consument prijsindexcijfer van het CBS, met uitzondering van het tarief voor kabels en leidingen. Verhoging is niet toegestaan voor zover het nutsbedrijven betreft.

Marktgelden

Marktgelden zijn rechten ter zake van het innemen van standplaatsen op voor openbare dienst bestemde gemeentebezittingen. De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de verordening marktgelden. Voor de marktgelden geldt een kostendekkend tarief.

Berekening kostendekkendheid marktgelden

(bedragen x 1000)

Kosten taakvelden, exclusief uren

8

Inkomsten taakvelden, exclusief heffingen

3

Netto kosten taakveld

5

Toe te rekenen directe kosten (uren)

5

Overhead

4

BTW

-

Totale kosten

14

Opbrengst heffingen

14

Dekkingspercentage

100%

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf