Overzicht baten en lasten

Ruimtelijke ontwikkeling

2019

2020

2021

2021

2022

2023

Lasten

1.021

1.233

884

831

630

629

Baten

1.077

985

965

965

965

965

Saldo baten en lasten

55

-248

81

134

335

336

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

55

-248

81

134

335

336

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling

De lagere lasten van afgerond € 0,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek woningbouw en sport & wonen (afgerond € 0,2 mln.), doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld ruimtelijke ordening (afgerond € 0,1 mln.) en omdat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor een uitvoeringsplan legalisatie (afgerond € 0,1 mln.).

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf