EMU-Saldo

Europese en Monetaire Unie (EMU)

Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het EMU-saldo van de gemeente Uithoorn voor de jaren 2021 tot en met 2024 berekend.

EMU Saldo (bedragen x 1000)

2021

2022

2023

2024

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-814

-1.646

-911

157

2

Mutatie (im)materiele vaste activa

5.499

6.593

370

-680

3

Mutatie voorzieningen

27

27

27

27

4

Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)

431

-2.735

-

-

5

Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-6.717

-5.477

-1.253

864

Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft of dat er netto geld binnenkomt. Het negatieve EMU-saldo geeft aan dat Uithoorn als gemeente via reële transacties meer zal uitgeven dan dat er wordt ontvangen. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het ‘gemodificeerde stelsel van baten en lasten’.

Het negatieve EMU-saldo 2021 á € 6.717 betekent feitelijk dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Met als voornaamste oorzaak investeringen in (im)materiele vaste activa zoals de ontwikkelingen in het Dorpscentrum, Dorpshart en de MFA's.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf