Overzicht baten en lasten

Woonbeleid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.117

1.164

923

928

876

871

Baten

1

5

7

7

7

7

Saldo baten en lasten

-1.116

-1.159

-917

-921

-869

-864

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-1.116

-1.159

-917

-921

-869

-864

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Woonbeleid

De lagere lasten van afgerond € 0,2 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld woonbeleid (afgerond € 0,3 mln.). Daarnaast is er in 2021 voor € 0,1 mln meer aan lasten opgenomen vanwege diverse kleine verschillen < € 0,1 mln (waaronder de implementatie van een nieuw woonruimteverdeelsysteem).

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf