Overzicht baten en lasten

Overhead

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

8.868

9.292

11.391

11.477

11.264

11.273

Baten

9

8

8

8

8

8

Saldo baten en lasten

-8.859

-9.284

-11.383

-11.468

-11.255

-11.265

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo

-8.859

-9.284

-11.383

-11.468

-11.255

-11.265

Toelichting financieel overzicht overhead

De bijdrage aan Duo+ is conform de afspraken hierover geïndexeerd met loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast heeft een herverdeling plaatsgevonden van de bijdrage naar de taakvelden binnen de programma's. Deze herverdeling gaat in 2021 in. Tot die tijd is de verdeling over de taakvelden gebaseerd op de historische inbreng, de oude situatie van voor Duo+. De herverdeling is gebaseerd op de Duo+ begroting 2021. Bij de herverdeling over de programma's is rekening gehouden met de herbeoordeling van de BTW labeling die in 2019 is gedaan. Ook is rekening gehouden met de effecten van de herverdeling op de kostendekkende exploitaties. Voor 2021 tot en met 2024 geeft het een nadeel van circa € 275.000 per jaar en wordt circa € 480.000 ten laste gebracht van de stelpost inflatiecorrectie. De genoemde bedragen betreffende gevolgen van het totaal van de verhoging en herverdeling van de bijdrage aan Duo+ en zijn verdeeld over alle programma's, maar worden hier als één geheel toegelicht.

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 2,1 miljoen)

Bovengenoemde indexering en herverdeling over de taakvelden van de bijdrage aan Duo+ heeft een verhoging van de overhead tot gevolg van € 2,0 miljoen tot gevolg. Daarnaast vindt er een incidentele verhoging van de bijdrage plaats tot en met 2022, vanwege het inlopen van de digitale archiefachterstanden, het inbedden van informatieveiligheid in de lijn en het op orde brengen van de dienstverlening van het team Personeel & Organisatie (P&O). Hiervoor is een transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een doorontwikkeling te maken zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt. In vergelijking met 2020 is dit een nadeel van afgerond € 0,2 miljoen.

Voorzien is dat de investeringen in het dak en de klimaatinstallatie van het gemeentehuis dit jaar worden afgerond. Dit heeft een verhoging van de kosten van rente en afschrijving van afgerond € 0,1 miljoen tot gevolg vanaf 2021. Daarnaast is er in 2021 € 0,2 miljoen minder aan planmatig onderhoud voorzien dan in 2020. Dit is een voordeel ten opzichte van 2020.

Er is geen verschil tussen de baten in 2021 t.o.v. 2020.

Overhead

Vanaf 2017 zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) die bijdragen aan de interne sturing door de raad en aan een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Een van de onderdelen van de wijziging betreft een beter inzicht in de overhead. Hiertoe schrijft het BBV voor dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead en is er tevens een definitie van overhead geïntroduceerd. In de programma's moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: leidinggevenden en management-ondersteuning in het primair proces, financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, P&O/HRM, de inkoopfunctie, de communicatiefunctie, juridische zaken, informatievoorziening en automatisering (incl. post en archief), bestuurszaken en bestuursondersteuning en facilitaire zaken en huisvesting. Onderstaande tabel is opgesteld conform de definitie van overheadkosten binnen het BBV.

Soort kosten

Specificatie

2021

2022

2023

2024

Bedrijfsvoering algemeen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling

Duo+

9.062

9.017

8.852

8.852

Overige kosten

568

627

661

683

Salariskosten

1.045

1.045

1.045

1.045

Bedrijfsvoering huisvesting

Gemeentehuis

582

736

570

683

Gemeentewerf

127

107

99

99

Totaal overhead

11.383

11.532

11.227

11.362

In de tarieven die ter dekking van kosten in rekening worden gebracht, wordt ook de overheadcomponent meegenomen in de berekening. Hiertoe worden de kosten van de overhead afgezet tegen de kosten van de directe personeelslasten.

Directe personeelslasten (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+

6.468

6.364

6.294

6.294

Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente

5.754

5.762

5.712

5.712

Totaal Directe personeelslasten

12.222

12.126

12.006

12.006

In de tabel van de totale overhead is de % verdeling van de Duo+ begroting naar de taakvelden aangehouden. Deze berekening leidt voor 2021 tot een percentage van 93%. Uit een nadere analyse is gebleken een overheadpercentage van 79% een juister beeld geeft. Dit is in lijn met het overheadpercentage van 2020, namelijk 78%. Bij de berekening van de tarieven 2021 is dan ook rekening gehouden met het overheadpercentage van 79%.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf