Metropoolregio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Soort verbonden partij:

Prubliekrechtelijk (convenant)

Bestuurlijk belang:

Mate van sturing:

€ 1,53 per inwoner

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving..

Relatie met het programma:

Organiseren

Ontwikkelingen:

In 2017 is het MRA Convenant tot stand gekomen tussen de colleges/dagelijks besturen van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.

In 2019 is begonnen met de MRA agenda 2.0. Hierin worden het doel en in de inhoudelijke lange termijn ambities van de MRA-samenwerking, de manier waarop de MRA de ambities wil bereiken (welke kernprincipes) en de urgente strategische (ingewikkelde) opgaven voor de korte en middellange termijn in beeld gebracht. Parallel aan de agenda 2.0 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de MRA-samenwerking en stelt de MRA samen met het Rijk een verstedelijkingsstrategie op. De MRA-agenda 2.0 is in april 2020 door alle deelnemers vastgesteld en middels het werkplan 2021 wordt hieraan uitvoering gegeven langs de vastgestelde lijnen en principes. Het governancetraject dat is opgestart naar aanleiding van de evaluatie wordl in 2021 verder vormgegeven en naar verwachting worden geimplementeerd.

Risico's:

Financiële gegevens:

Bron

Begroting 2021

Bijdrage 2020

€ 0

Bijdrage 2021

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 0

€ 0

31-dec

€ 0

€ 0

€ 0

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf