Kaderstellende beleid notities

Bouwgrondexploitatie (BGE) (jaarlijkse actualisatie, deze is niet openbaar)

Budgethoudersregeling

Coalitieakkoord

College Uitvoeringsprogramma (CUP)

Communicatienota (collegebesluit februari 2011)

Herijking nota Financieel gezond/stresstest (2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Invorderingsleidraad

Nota Activabeleid (2019)

Nota Financieel gezond (2012)

Nota Lokale heffingen

Nota Reserves en voorzieningen

Nota Verbonden partijen (2017)

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement

Notitie Onvoorzien en nieuw beleid

Representatiebeleid Uithoorn 2013

Strategische visie Uithoorn 2030

Toets op Dienstverlening gemeente Uithoorn januari 2012

Treasurystatuut

Verordening 212

Verordening 213 en 213a

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf