Kaders

In 2019 is het Kwaliteitsplan doorontwikkeld naar een vastgesteld Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR). Met deze kaders worden ook de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken, groen, spelen, watergangen en openbare verlichting opnieuw vastgesteld. De nog in 2021 af te ronden beheerplannen worden aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld zodat transparant is welke locaties als eerste aanpakt worden met planmatig onderhoud en waarom. Ook wordt in de beheerplannen opgenomen wat jaarlijkse kosten zijn voor dagelijks onderhoud. Aanlegeisen voor alle objecten in de openbare ruimte zijn in 2019 uitgewerkt in een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen in het veld en aangepast ambities zoals het IBOR en de beheerplannen.

Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

IBOR

Overig

Groen

Wet Natuurbescherming

x

Bedrijfsplan algemene begraafplaats 2014
Hondenbeleid
Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn 2020

Wegen

Wegenwet

x

LIOR
Gladheidsbeleidsplan (2017)

Civiele Kunstwerken en beschoeiing

Wegenwet
NEN 2767-4

x

LIOR

Beeldende Kunstwerken

x

Cultuurnota

Straatmeubilair

x

LIOR

Ondergrondse containers

x

Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers
Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020
LIOR

Verkeers en straatnaamborden

WVW
RVV
BABW

x

LIOR

Speeltoestellen

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

x

LIOR

Openbare verlichting

WVW

x

LIOR

Verkeersregelinstallaties

WVW
RVV
BABW

x

LIOR

Kabels en leidingen

INSPIRE
WION
APV
Telecommunicatiewet

Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018
LIOR

Watergangen

Waterwet

x

Stedelijk waterplan

Keur AGV

Riolering

Wet milieubeheer
Waterwet

x

Gemeentelijke Rioleringsplan 6 2018-2022

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf