Gebouwen

Kaders

Het beleid voor het beheer van gebouwen is in 2015 geactualiseerd in de nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019. Deze nota is vastgesteld door de raad op 29 oktober 2015.

Object

Wettelijk kader

Beleidskader

Gebouwen

Gebruiksbesluit

Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019

Accommodatiebeleid

Beleid onderwijshuisvesting

Dagelijks onderhoud

Voor het dagelijks- en het meerjarenonderhoud is een meerjarenplanning opgesteld 2016-2020. In 2020 wordt opnieuw geïnspecteerd en bijgesteld.

Planmatig onderhoud

Alle gebouwen zijn sinds 2016 in beheer bij Duo+. De scholen krijgen vanuit het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding (MI) voor het uitvoeren van het onderhoud. Voor de Brede School zijn aparte afspraken gemaakt met de gehuisveste onderwijsinstellingen. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle gebeurt door middel van keuringen.

Financiële consequenties en meerjarenraming
Aan de hand van assetplanning wordt een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming opgesteld. De mate waarin de bedragen worden overgenomen in de (meerjaren) begroting, is afhankelijk van de toekomstplannen. Voor te renoveren, dan wel af te stoten vastgoed worden doorgaans andere onderhoudsniveaus aangehouden, dan voor te behouden vastgoed. Onderstaande driedeling in categorieën vormt de globale basis voor de indeling in onderhoudsniveaus.

  • Categorie 1: Vastgoed dat de eerste jaren geen wijziging ondergaat.

  • Categorie 2: Vastgoed in onderzoek.

  • Categorie 3: Vastgoed dat afgestoten wordt.

Meerjarenraming Gebouwen(bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming Gebouwen (bedragen x € 1.000)

Dagelijks onderhoud

Planmatig onderhoud

Totaal

Categorie

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

1 Behouden

241

227

238

238

222

363

138

138

463

590

376

376

2 Onderzoek

64

65

87

87

59

8

16

16

123

73

103

103

3 Afstoten

11

11

11

11

20

1

8

8

31

12

19

19

Totaal

317

303

336

336

300

372

162

162

617

675

499

499

Investeringen (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Thamerdal, breedtesport

1.500

-

-

-

Zijdelwaard, breedtesport

3.864

-

-

-

Totaal

5.364

-

-

-

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf