Onroerende zaakbelasting

Voor het belastingjaar 2021 geldt de WOZ-waarde naar de peildatum 1 januari 2020. Als gevolg van de nog lopende herwaardering zijn de WOZ-waarden, de gemiddelde waardeontwikkeling en dus ook het tarief op dit onderdeel nog niet aangepast. Overigens zal de totale opbrengst van de OZB door de herwaardering niet veranderen. Immers wanneer de WOZ-waarde daalt wordt het tarief verhoogd en andersom. Per saldo blijft de OZB voor de belastingbetaler en de OZB-opbrengst voor de gemeente voor wat betreft de herwaardering gelijk. Het tarief van de OZB 2021 woningen eigenaren stijgt ten opzichte van 2020 met 2,5%.

Rekening houdend met een woning met een gemiddelde waarde van € 309.000 (peildatum 2020) betekent dit dat de OZB woning eigenaren met gemiddeld afgerond €8 per jaar stijgt. 

Berekenen tarief

Tarief 2020

Waarde ontwikkeling

Indexering

Tarief 2021

Woningen eigenaren

0,1028%

p.m.

0,0026%

0,1054%

Niet-woningen eigenaren

0,2497%

p.m.

0,0062%

0,2559%

Niet-woningen gebruikers

0,1924%

p.m.

0,0048%

0,1972%

Onderstaand treft u ter vergelijking de OZB-tarieven en de gemiddelde aanslag voor een woningeigenaar aan van de omliggende gemeenten in 2020 op basis van COELO (Atlas van de Lokale Lasten 2020).

Gemeenten

Woningen Tarief eigenaar

Woningen Gemiddelde aanslag

Niet Woningen Tarief eigenaar

Niet Woningen Tarief gebruiker

Diemen

0,0836%

254

0,2581%

0,2452%

Amstelveen

0,0653%

279

0,2534%

0,2040%

Haarlemmermeer

0,0848%

288

0,2925%

0,2548%

Ouder-Amstel

0,0693%

300

0,2595%

0,2247%

De Ronde Venen

0,0800%

304

0,1396%

0,1040%

Uithoorn

0,1028%

318

0,2497%

0,1924%

Kaag en Braassem

0,1078%

351

0,1608%

0,1484%

Nieuwkoop

0,1266%

409

0,3522%

0,2775%

Aalsmeer

0,1119%

415

0,2165%

0,1889%

Gemiddeld omliggende gemeenten

324

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemiddelde OZB-aanslag in 2020 in Uithoorn ten opzichte van het gemiddelde van omliggende gemeenten lager ligt. De landelijk gemiddelde OZB-aanslag bedraagt over 2020 € 323.

OZB niet-woningen in relatie tot het Ondernemersfonds

Sinds 2013 bestaat er in Uithoorn een Ondernemersfonds. In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voortzetting van het Ondernemersfonds voor de jaren 2016-2018.In 2018 heeft de raad ingestemd met de voortzetting van het Ondernemersfonds voor de periode 2019- 2024. In het vijfde jaar (2023) zal de gemeente een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren om het functioneren en de reikwijdte van het fonds te evalueren

Het Ondernemersfonds is een fonds voor en door de ondernemers. De ondernemers hebben hiervoor de Stichting Ondernemersfonds opgericht. Het fonds wordt financieel gevoed door een opslag op de OZB niet-woningen. De gemeente int de opslag op de OZB niet-woningen en maakt de middelen over naar de Stichting Ondernemersfonds.

Alle ondernemers in de gemeente Uithoorn kunnen collectief een plan/project indienen bij de Stichting Ondernemersfonds. Het plan of project dient bij te dragen aan versterking van de lokale economie. Een voorbeeld-project dat gefinancierd wordt uit het fonds is onderzoek naar haalbaarheid van glasvezel op het bedrijventerrein. Het bestuur toetst de initiatieven aan de hand van een aantal criteria en besluit op basis daarvan of het initiatief wordt gehonoreerd.

De gemeente en de Stichting Ondernemersfonds hebben een convenant gesloten waarin afspraken omtrent prestaties, betaling, vaststelling, evaluatie en dergelijke zijn vastgelegd. Na afloop van het jaar legt de Stichting Ondernemersfonds verantwoording af bij de gemeente middels het indienen van een door een accountant goedgekeurd jaarverslag.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf