Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD (veilig thuis)

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam GGD (Veilig thuis)

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra

Mate van sturing:

15,4% als aandeel gemeentelijke bijdrage

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Zorgdragen voor de organisatie van een advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) en uitvoering van bijhorende de wettelijke taken (artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), alsmede uitvoering van de taken van het Centrum voor Seksueel Geweld, met als doel onder andere:

  • De duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen;

  • Meer kinderen geweldloos kunnen laten opgroeien;

  • Zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel onder andere de versterking van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio;

  • Het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van de bevolking en van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

  • Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

Relatie met het programma:

Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen:

De regioaanpak 'Veiligheid Voor Elkaar' richt zich de komende jaren op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door het doorbreken van taboes en het voorkomen van geweld door te focussen op kwetsbare volwassen en kinderen. En professionals integraal te laten samenwerken

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft de volgende speerpunten voor 2021 gesteld:

Speerpunt 1 richt zich voornamelijk op gedragsverandering bij inwoners van Amsterdam Amstelland door preventief werk te versterken en de meldingsbereidheid te vergroten.Speerpunt 2 is gericht om geweld te voorkomen door professionals bij de aanpak te betrekken die direct contact hebben met de risicogroep.Speerpunt 3 richt zich op de kring van professionals die de veiligheid samen met het huishouden herstellen. Er wordt gewerkt vanuit één gedeelde visie van risico gestuurde gefaseerde zorg.

Het Centrum Seksueel geweld heeft de volgende speerpunten voor 2021 gesteld:

  • Persoonsgerichte aanpak om de veiligheid en zorg optimaal te maken wordt er samengewerkt met het AcVz

  • Bevorderen van fysieke en mentale gezondheid van slachtoffers van seksueel geweld

In 2020 startte het nieuwe Regioprogramma 2020-2025 met een looptijd tot 1 januari 2025. De ontwikkeling en aansturing van het Regioprogramma gebeurt binnen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Het Regioprogramma staat niet op zichzelf. Het vormt de regionale verbinding en vertaling van landelijke ondersteunings-programma's zoals Geweld Hoort Nergens Thuis en Zorg voor de Jeugd, de landelijke agenda Veiligheid Voorop! van de veiligheidspartners, (inter)nationale verdragen zoals het Verdrag van Istanbul, en de ambities van de colleges in de betrokken gemeenten. Het regioprogramma 2020-2025 vormt daarmee de leidraad voor de komende jaren en geeft in grote lijnen weer hoe de verschillende partners hun rol zullen invullen voor de preventie en aanpak van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Risico's:

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regio-gemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2017.

De bijdrage van Gemeente Amsterdam wordt vanuit de DUVO-middelen bepaald. De gemeente Amsterdam ontvangt als centrumgemeente extra middelen vanuit het Rijk. Dit zijn de zogenaamde DUVO-middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Deze bijdrage is bedoeld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam en de regio. Daarnaast draagt de Gemeente Amsterdam alle risico’s en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de regio.

Financiële gegevens:

Bron

Begroting 2021

Bijdrage 2020

€ 31

Bijdrage 2021

€ 32

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 174

€ 0

31-dec

€ 174

€ 0

€ -3.649

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf