Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De publieke ruimte ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit en nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, te recreëren en te ontmoeten.

  2. Inwoners voelen zich verbonden met hun woonomgeving en voelen zich thuis; de omgeving is schoon en veilig.

  3. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is duurzaam en klimaatstress-bestendig.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Bied inwoners meer kans om actief deel te nemen aan de vormgeving van hun woonomgeving en de verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer.

  2. Verbeter de afvalscheiding.

  3. Richt de buitenruimte klimaat-adaptief in.

  4. Bevorder de biodiversiteit.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

De normale werkzaamheden zoals het aanleggen en onderhouden van de buitenruimte conform het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) en de Participatienota. Het gescheiden inzamelen van grondstoffen, de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan, de meerjarenplanning van het planmatig onderhoud en vervanging, beheer van het oppervlaktewater, beheer van de begraafplaats en verkoop/handhaving snippergroen.

Daarnaast worden er jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

Nieuw grondstoffenbeleid implementeren

Eind 2020 is een nieuw beleid vastgesteld. Dit wordt in 2021 geïmplementeerd. Daarmee gaan we de landelijke doelstellingen proberen te behalen.

IBOR implementeren en opstellen beheerplannen

In het kader van vergroten van grip op beheer (Assetmanagement) is het van belang om voor de verschillende ‘Assets’ zoals wegen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, watergangen en speelvoorzieningen beheerplannen op te stellen. Dit is nodig om op basis van nieuwe ontwikkelingen en functies efficiënte keuzes te maken voor het beheer. In deze beheerplannen komt de doorvertaling wat we samen met bewoners gaan doen in de uitvoering om de gewenste ambities zoals die gesteld zijn in het IBOR te halen en wat de kosten hiervan zijn. In de beheerplannen wordt ook nadrukkelijk bekeken hoe we bewoners, waar gewenst en mogelijk, kunnen betrekken bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Deze plannen worden aan de hand van effect gestuurd beheer opgesteld en de vaststelling hiervan wordt in 2021 gedaan.

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven welke projecten voor planmatig onderhoud gepland staan voor 2021.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf