Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. In onze aantrekkelijke woongemeenschap versterken de verschillende gebieden en functies elkaar.

  2. De gemeente Uithoorn biedt planologisch ruimte en duidelijkheid aan de doelen van de programma’s Samenleving, Wonen en Werken.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Benut de onderscheidende kwaliteiten van de gemeente Uithoorn.

  2. Benut de recreatieve mogelijkheden van de gemeente Uithoorn.

  3. Biedt ruimte voor ontwikkelingen, met waarborg van de kwaliteiten.

  4. Breng de lusten en lasten van de nabijheid van Schiphol met elkaar in balans.

Toelichting: Binnen deze opgaven is het een specifieke uitdaging om ruimte te vinden voor de functie wonen, om ook in de toekomst aan de grote vraag naar woningen tegemoet te kunnen komen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

We gaan door met de huidige werkzaamheden. Hier valt het faciliteren en katalyseren van particuliere initiatieven onder, het toepassen van de ‘Ruimte voor ruimte’-regeling, het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, het opstellen van locatie-gebonden uitgangspunten en het behartigen van belangen van de inwoners met betrekking tot de ontwikkelingen rondom Schiphol. Verder continueren we de regionale samenwerking. Onder andere met provincie Noord-Holland, in de MRA en AM en waar nodig versterken we de banden.

Om bovenstaande te bereiken in deze raadsperiode, worden daarnaast jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

De gemeente gaat op zoek naar en creëert kansen voor woningbouw

De huidige woningbouwplannen maken we inzichtelijk en de nieuwe kansen brengen we in beeld. Verder gaan we door met een aantal haalbaarheidsstudies en/of gebiedsvisies voor mogelijke woningbouwlocaties in de toekomst. In het kader van de Omgevingsvisie worden strategische keuzes gemaakt voor eventuele nieuwe woningbouwlocaties, in een integrale afweging met andere functies.

De implementatie van de Omgevingswet 

De inwerking treding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Omdat de overgangstermijnen voor gemeenten tot op heden niet zijn verlengd, wordt de voorbereiding van de implementatie doorgezet conform planning. In 2021 zullen alle noodzakelijke stappen voor in werking treding worden genomen. Dit betreft met name noodzakelijke aanpassingen in werkprocessen en deels in beleid. U wordt hierover geïnformeerd en u krijgt in 2021 diverse besluiten voorgelegd. De daaropvolgende jaren wordt – met gebruikmaking van de gegeven overgangstermijnen – doorgewerkt aan het stapsgewijs opstellen van het definitieve omgevingsplan.

Er wordt een Regionale energie strategie (RES) opgesteld

Om de energietransitie mogelijk te maken moet veel duurzame energie worden opgewekt, wat veel impact kan hebben op de ruimte. Gemeenten werken samen om te bepalen hoe en waar de benodigde duurzame energie tot 2030 (en later tot 2050) kan worden opgewekt. Ze doen dat door Regionale Energie Strategieën op te stellen. De gemeente Uithoorn maakt deel uit van RES regio NHZ. In 2020 is de eerste concept-RES afgerond. In 2020 en 2021 wordt deze uitgewerkt naar de RES 1.0. Daarbij is draagvlak bij de omgeving belangrijk. Er is een nauwe samenhang met de omgevingsvisie. Vanwege de schaarse ruimte in de regio en de beperkingen die bijvoorbeeld de nabijheid van Schiphol met zich meebrengt zal een integrale afweging tussen de verschillende belangen en opgaven plaatsvinden.

Het initiatievenoverleg wordt doorontwikkeld

De rol van de gemeente verschuift steeds meer naar faciliterend en katalyserend. Meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners of marktpartijen en daarbij oplossingsgericht meedenken. Er wordt van de gemeente gevraagd om vanaf 1 januari 2022 integrale vergunningen te verlenen met interne en externe (keten)partijen. Het komende jaar wordt uitgewerkt hoe dit vormgegeven kan worden. Hierbij is een belangrijke rol voor het initiatievenoverleg weggelegd. Integrale vergunningverlening vraagt om een duidelijk aanspreekpunt voor de initiatiefnemer, een heldere route voor afhandeling (zowel intern als extern) en voldoende ambtelijke capaciteit. Daarnaast is het de verwachting dat er, vanuit de Omgevingswet, extra opgaven op het overleg afkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie, maar ook in de vorm van een uitgebreidere thematiek.

Inzet op Schipholdossier

De gemeente wil invloed uitoefenen op de toekomstige ontwikkeling van luchthaven Schiphol, waaronder de Luchtvaarnota 2020-2050 die de kaders voor het luchtvaartbeleid tot 2050 vaststelt. Dit doen we onder andere door actieve deelname aan de verschillende overleggen over Schiphol. Zoals met de Omgevingsraad, de Bestuurlijke Regiegroep (BRS) en met Schiphol zelf. Daarnaast werkt de gemeente Uithoorn intensief samen met andere gemeenten en hogere overheden zoals de provincie en het Rijk. We willen de gemeente onder de aandacht blijven brengen door een actieve lobby richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf