Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners zijn optimaal zelfredzaam.

 2. Inwoners kunnen zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij.

 3. Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van hun leven vergroot.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

 1. Signaleer eerder en pleeg passende interventies om potentiële problemen te voorkomen.

 2. Sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de vraag.

 3. Vereenvoudig de integrale toegang tot ondersteuning voor inwoners.

Toelichting: Maatschappelijke ondersteuning bevat tevens de jeugdzorg.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

 • In 2021 en verder wordt in aansluiting op het vierde kwartaal 2020 verder gegaan met de uitvoering van het Koersplan Sociaal domein. Leidend daarbij zijn de activiteiten op de koersagenda, die zijn gericht op invoering van een werkwijze die meer aansluit bij de koerswaarden mensgericht, integraal en samen.

 • In 2021 worden nieuwe contracten afgesloten en geïmplementeerd voor hulp bij het huishouden naar aanleiding van de afgeronde aanbesteding in 2020.

 • De aanbesteding Wmo-hulpmiddelen wordt afgerond en de nieuwe contracten gaan in op 1 april 2021.

 • Uithoorn voor Elkaar heeft als netwerkorganisatie een driejarige subsidie toegekend gekregen voor jaren 2019 tot en met 2021. In 2021 wordt geëvalueerd of de netwerkorganisatie het gewenste effect heeft bereikt.

 • Ten behoeve van de invoering van een nieuw jeugdhulpstelsel is in 2020 de Specialistische Jeugdhulp (segment C) aanbesteed. De nieuwe contracten met de gegunde aanbieders worden geéffectueerd in 2022 en het jaar 2021 zal in het teken staan van het implementeren van het nieuwe jeugdhulpstelsel. De huidige contracten voor Specialistische Jeugdhulp (segment C) worden verlengd voor het jaar 2021.

 • In 2021 vindt de aanbesteding plaats voor lichtere vormen van Jeugdhulp (segment B). De contracten met segment B lopen af op 31 december 2021 en kunnen niet meer verlengd worden.

 • In 2021 wordt de samenwerking van verschillende organisaties binnen segment A voortgezet. De jeugdspecialist in de wijk wordt gezamenlijk ingezet met als doel laagdrempelige aanwezigheid in de wijk, vroegsignalering en een adequate aansluiting bij jeugdig en gezin.

 • In 2021 gaan we integraal aan de slag met de uitvoeringsnota gezondheid. Thema’s die worden opgepakt voor de komende jaren zijn: stoppen met roken, een gezonder gewicht en minder matig psychische klachten.

 • In 2021 is er een regionale gezondheidsagenda opgesteld door de regiogemeenten, zorgverzekeraar en zorgorganisaties in Amstelland met daarin acties die regionaal opgepakt worden.

 • In 2022 vindt de gedeeltelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen plaats. De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang is uitgesteld. In 2021 zal met de regio (Amsterdam-Amstelland) de voorbereidingen van de doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen verder opgepakt worden.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf