Financiële positie

Begrotingsresultaat

In 2021 zien we een sluitend begrotingssaldo. Dit komt tot mede stand door de inzet van de inkomsten uit precario op kabels en leidingen. Dit geeft gelijk de kwetsbaarheid van deze begroting aan: de precario op kabels en leidingen is na 2021 niet meer toegestaan. Zonder de precario-inkomsten zou het resultaat in 2021 € 1,5 miljoen negatief geweest zijn. Ook onttrekken we een bedrag van 450.000 euro aan de budgetegalisatiereserve voor de incidentele lasten.

Om een duidelijk beeld te geven van het begrotingsresultaat heeft de gemeente Uithoorn de precario-inkomsten (die structureel waren) een aantal jaar geleden bestempeld als incidenteel. Dit hebben we gedaan vanuit onze filosofie van financieel gezond beleid. Het besluit begroting en verantwoording (BBV) geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan gemeenten omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden. Het structurele begrotingssaldo, dat in 2021 nog € 1,5 miljoen negatief is, buigt in de volgende jaren om naar een positief resultaat, vooral vanwege hogere inkomsten door uitbreiding van aantal inwoners en woningen. Initieel zijn de kosten voor areaaluitbreiding gering, maar op den duur nemen de kosten voor onderhoud en vervanging van bijvoorbeeld wegen toe. Op langere termijn zijn ook andere kosten te verwachten, zoals bijvoorbeeld uitbreiding en vervanging van onderwijs gebouwen.

Onderstaande tabel (meer) jarenbegroting 2021-2024 is het begrotingssaldo in beeld gebracht.

Meerjarenperspectief bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

-814

-1.646

-911

157

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

814

725

663

249

Begrotingssaldo na bestemming

-

-921

-248

406

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.500

205

Structureel begrotingssaldo

-1.500

-716

-248

406

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is sterk toegenomen door de verkoop van Eneco in 2020 en bedraagt nu € 56 miljoen. Daarmee is de financiële positie van de gemeente Uithoorn sterk verbeterd. Schommelingen zijn er de komende jaren vooral door fluctuaties in de bestemmingsreserves.

Schuldpositie

De vaste geldleningen zijn met € 56 miljoen ongeveer gelijk aan het eigen vermogen. Door jaarlijkse aflosing loopt dit bedrag af. Daarnaast bezit Uithoorn nog circa € 15 miljoen aan liquide middelen vanuit de verkoop van Eneco. Daardoor hoeft er circa de komende 2 jaar geen herfinanciering te worden aangetrokken. De komende jaren staat de gemeente wel voor grotteringsopgaven, waaronder de Multi Functionele Accommodaties en het Dorpscentrum. Ook onderwijsgebouden zullen de komende jaren aandacht behoeven. We voorzien voor de komende jaren een investeringsopgave van circa € 40 miljoen. De gemeente is in staat om deze substantiële investeringen voor de toekomst te financieren.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf