Grondslagen ramingen baten en lasten

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële uitgangspunten, zoals gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming:

 • Inflatiecorrectie Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2,8%

 • Inflatiecorrectie Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) 1,7%

 • Gemiddelde inflatiecorrectie 2,5%

 • De berekening van de uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

 • De renteomslag bedraagt 3%.

 • De renteomslag voor bouwgrondexploitatie is 2,05%.

 • De disconteringsvoet voor bouwgrondexploitatie is 2%.

 • De rente rekening-courant is 0%.

 • De rente(prognose) lang vreemd vermogen is 0%.

 • De rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend.

 • Voor de OZB is de inflatiecorrectie als uitgangspunt genomen.

Ontwikkeling voorzieningen

De gemeente Uithoorn kent een beperkt aantal voorzieningen. De voorzieningen worden jaarlijks op de juiste hoogte gebracht.

Ontwikkeling activa

In april 2020 is het integraal beleidsplan openbare ruimte vastgesteld. Een belangrijke peiler hieronder is het assetmanagement. Assetmanagement is het beheer van middelen die de gemeente gebruikt om haar doelen te bereiken. Voor de openbare ruimte zijn dit bijvoorbeeld wegen, verlichting, groen en speeltoestellen. Het beheer van die middelen is van groot belang: pas als het beheer goed wordt vormgegeven kan optimaal aan onze worden bijgedragen. Bij het bepalen van het juiste beheer gaat assetmanagement uit van een integrale afweging van prestaties, risico’s en kosten. De omvang van de activa gaat de komende jaren toenemen door de geplande investeringen. Activa worden afgeschreven naar nul, met uitzondering van af te stoten vastgoed.

Ontwikkeling financieringssaldo

In 2021 is de gemeente over gefinancierd door de verkoop van Eneco. Er is dus geen financieringstekort. Vanaf 2022 moet de gemeente opnieuw nadenken over aanvullende financiering.

Gewaarborgde geldleningen en achtervang

Op grond van de notitie Garantstellingen kan de gemeente garantie verstrekken aan instellingen die hun werkgebied hebben binnen de grenzen van de gemeente. Door het verstrekken van gemeentegarantie kan de geldnemer vaak tegen een lager rentepercentage en gunstiger voorwaarden een lening aangaan, de gewaarborgde geldleningen. De gemeente staat dan geheel of gedeeltelijk borg voor de aflossing van de aangegane geldlening. Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde geldleningen.

De garantstelling voor sociale woningbouw betreft een zogenaamde achtervang. Bij betalingsproblemen grijpt de toezichthouder in en kan een deel van het vastgoed worden. Als dat niet volstaat, moeten woningbouwcorporaties eerst elkaar helpen via een fonds. Pas dan komen de gemeenten in beeld. Het Rijk (50%) en alle gemeenten (50%) staan gezamenlijk garant voor een resterend tekort, naar rato van het gegarandeerde bedrag en mate van betrokkenheid.

Waarborgen afgegeven voor:

Restantbedrag van de geldlening per 1-1-2021

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

Sport

475

475

Welzijn en zorg

2.036

1.018

Heemlocaties

500

500

Sociale woningbouw

108.681

51.963

GPA

97.000

48.500

TOTAAL

208.692

102.456

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf