Overzicht incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.

Incidentele lasten

Programma

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Samenleving

Koersplan sociaal domein

95

Samenleving

Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein

40

Samenleving

Implementatie nieuw woonruimte verdeelsysteem

30

Samenleving

Regievoerder statushouders

25

Wonen

Doorzetten strategie Schiphol inhuur externe expertise

50

50

Organiseren

Archief inlopen digitale archiefachterstanden

125

100

Organiseren

Op orde brengen dienstverlening team P&O

47

47

Organiseren

Extra kosten Uithoorn 200 jaar

40

Organiseren

Actualiseren strategische visie

25

50

Wonen

Kapitaallasten speelbeidsplan

8

8

Diverse

Budgetoverhevelingen

96

Totale incidentele lasten

556

230

50

-

Incidentele baten

Programma

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Organiseren

Precarioinkomsten

1.500

Organiseren

Onttrekking budgetegelisatiereserve

435

Organiseren

Onttrekking reserve budgetoverheveling

96

Wonen

Onttrekking reserve speelbeleidsplan

25

25

Totale incidentele baten

2.056

25

-

-

Saldo incidentele baten en lasten *

-1.500

205

50

-

*1 Om uitschieters te voorkomen zijn voor de structurele onderhoudslasten egalisatiereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egalisatiereserves voor structurele onderhoudslasten wordt aangemerkt als structurele inkomsten/uitgaven. Dit betreft de reserves: onderhoud gebouwen, openbare ruimte Onderhoud MFA de Legmeer, ruimte, reiniging en riolering. Mutaties op deze reserves zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf