Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De gemeente heeft nu en in de toekomst voldoende middelen om haar taken uit te voeren en de risico’s af te dekken.

  2. De gemeente haalt met de beschikbare middelen optimaal maatschappelijk rendement.

  3. Er is rust in de financiële huishouding.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

  1. Werk meer programmatisch en opgavegericht voor grip op de financiën.

  2. Behoud ook in financieel goede tijden de discipline van de financiële langetermijnstrategie.

Toelichting: In de 'nota financieel gezond' zijn kaders gesteld om te komen tot een financieel gezond beleid op de lange termijn. De nota vormt daarmee de financiële langetermijnstrategie.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Financieel gezond

De verkoop van Eneco in 2020 heeft onze financiële positie verbeterd. In combinatie met de historisch lage rente geeft dat mogelijkheden voor investeringen. In 2020 wordt de nota financieel gezond bijgesteld, mede op basis van de inzichten in de lange termijn investeringen. We kijken daarbij ook naar de eerder vastgestelde normen voor bijvoorbeeld de schuldquote. We blijven alert op de financierbaarheid van investeringen op de lange termijn. We vinden het van belang om verder vooruit te blijven kijken zodat we voldoende bestand zijn en blijven tegen onvoorziene nieuwe ontwikkelingen.

De begroting 2021 is sober opgezet zonder veel nieuw beleid, maar ook zonder bezuinigingen. Op de korte en middellange termijn zien we veel onzekerheden. Met ingang van 2022 zal de verdeling van onze belangrijkste inkomstenbron herzien worden: het gemeentefonds. Ook zijn er onzekerheden voor de BUIG. We hebben nu nog geen beeld bij de eventuele lange termijn gevolgen van de coronacrisis voor bijvoorbeeld algemene uitkering, werkgelegenheid en te verstrekken uitkeringen, (ABP) pensioenpremies, inrichting van de openbare ruimte.

Als gemeente Uithoorn mogen we in 2021 voor de laatste maal precariobelasting op kabels en leidingen opleggen. In 2021 begroten we de inkomsten uit precariobelasting op kabels en leidingen op € 1,5 miljoen. In 2020 zijn alle lopende rechtszaken tegen de gemeente Uithoorn ingetrokken. Dat geeft ons de mogelijkheid om de precario-inkomsten te gebruiken om in 2021 een pas op de plaats te maken. Echter, voor 2022 staat in het meerjarenbeeld een tekort van circa € 1 miljoen. Dit tekort kan nog veel groter worden als de herverdeling van het gemeentefonds slecht voor ons uitpakt. Het college is in gesprek met de raad om gezamenlijk te bekijken hoe we hiermee om moeten gaan richting de kadernota voor 2022.

Deelnemingen

We zien het belang om in toenemende mate betrokken te zijn bij onze deelnemingen. Deelnemingen zijn belangrijk om doelen van de gemeente te behalen, en kunnen daarnaast een financiële bijdrage leveren in de vorm van dividend. Het monitoren en betrokken zijn is belangrijk, ook om de bijbehorende risico's te managen. Met Green Park Aalsmeer werken we naar een afronding van ons belang, netwerkbedrijf Stedin heeft de komende jaren extra kapitaal nodig vanwege de energietransitie, de nieuw op te starten MRA-invest stimuleer tinitiatieven in onder meer de energietransitie en de circulaire economie, BNG-bank stelde de dividendbetaling in 2020 meerdere malen uit. We zitten dicht op onze vennootschappen om de effecten zoals vastgelegd in deze begroting te bevorderen.

Ontwikkeling Planning en control (P&C) documenten

De Kadernota, programmabegroting, tussentijdse rapportages en de jaarstukken worden gezamenlijk de P&C-documenten genoemd. In de P&C-documenten geven we inzicht in de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en rapporteren we hierover. We blijven samen met de auditcommissie werken aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van de P&C-documenten, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de infographic met de begrotingscijfers.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf