Overzicht baten en lasten

Financien

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

148

101

357

357

357

357

Baten

3.827

3.622

3.707

3.590

3.531

3.517

Saldo baten en lasten

3.678

3.521

3.350

3.233

3.174

3.160

Toevoegingen aan reserves

1.691

28.671

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

82

2.338

546

10

-

-

Saldo reserves

-1.609

-26.332

546

10

-

-

Saldo

2.069

-22.812

3.896

3.243

3.174

3.160

Toelichting financieel overzicht financiën

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,25 miljoen)

Ieder jaar wordt een stelpost opgenomen voor de inflatiecorrectie van diverse budgetten binnen de begroting. Hierop wordt de ophoging van de diverse budgetten in verband met inflatie in mindering gebracht. Een eventueel restant wordt in een volgend P&C product afgeboekt ten gunste van het begrotingsresultaat. In 2020 was de stelpost afgeboekt naar nihil. De stelpost voor 2021 was € 1,2 miljoen, gebaseerd op de maart ramingen van het CPB. Nadat diverse ophogingen van budgetten hierop zijn afgeboekt (zoals de verhoging van de personeelslasten en de bijdrage aan Duo+ door de CAO ontwikkelingen), is het restant van de stelpost momenteel afgerond op € 0,25 miljoen en veroorzaakt het verschil tussen de lasten van 2021 in vergelijking tot 2020.

Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Toevoegingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 28,3 miljoen)

In 2021 zijn (nog) geen toevoegingen aan reserves begroot. In 2020 zijn er enkele omvangrijke incidentele toevoegingen aan reserves gedaan, zoals de uit de verkoop van aandelen Eneco ontvangen € 27,0 miljoen (storting in de algemene risicoreserve) en de vrijval van de reserve Vinckebuurt van € 0,9 miljoen (storting in de budgetegalisatiereserve). Het resterende verschil is de toevoeging van € 0,3 miljoen aan de reserve overheveling budgetten. Dit gaat over de budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021. De hoogte van het bedrag aan budgetoverhevelingen is jaarlijks heel verschillend.

Onttrekkingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 1,8 miljoen)

In 2020 is er afgerond € 1,8 miljoen meer onttrokken aan reserves dan momenteel begroot in 2021. Dit betreft het jaarlijks fluctuerende bedrag voor budgetoverhevelingen en enkele incidentele onttrekkingen aan de budgetegalisatiereserve voor incidentele uitgaven.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf